Xesús Manuel Domínguez Domínguez
Xesús Manuel Domínguez Domínguez
Concelleiro de Sustentabilidade Ambiental, Dereitos dos Animais, Servizos Básicos Comunitarios, Parques e Xardíns e Vías e Obras, con competencias nas materias de medio ambiente, parques e xardíns, obras promovidas polo Concello e Brigada Municipal de Obras, servizos relativos ao ciclo integral da auga, servizo de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, enerxía, defensa dos dereitos dos animais, incluídas as competencias que lle poidan corresponder á Alcaldía na Fundación Refuxio de Animais. Terceiro tenente de alcaldesa.

Protésico dental con laboratorio en Conxo desde 2003, do que é director técnico. Membro de diversas asociacións no eido do ecoloxismo e da defensa da lingua. Foi insubmiso ao servizo militar. Durante oito anos foi secretario do Colexio de Prótesico Dentais de Galiza. Tamén foi voceiro da Coordinadora de Plataformas de estafados/as polas preferentes e subordinadas en Galicia. É membro de Composcleta, unha asociación que promove o uso da bicicleta como medio de transporte urbano.
Medio Ambiente
O Goberno local aposta por un municipio con pouca contaminación e pouco contaminante, baseado nas enerxías renovábeis, na redución, na reutilización e a reciclaxe,rico en biodiversidade, humana e non humana, implicando a cidadanía no proceso de transición cara a sustentabilidade municipal. Santiago, como capital de Galicia, merece un recoñecemento como cidade limpa, sostible e sen ruído, e por iso ten un compromiso serio co medio ambiente para contribuír á mellora da calidade de vida das persoas. Esta área ten un marcado carácter transversal, afectando a todas as áreas de goberno, implicando a toda a administración municipal cos postulados de preservación e conservación ambientais.

Son varios os ámbitos aos que aplica este criterio de sustentabilidade, un dos cales é a xestión da auga, defendendo que esta fique no espazo público e comunitario, con participación, equidade, control social, sen fin de lucro e preservación do ciclo da auga.

Outro dos eixos de acción é a transparencia da xestión dos residuos sólidos urbanos, iniciando o camiño cara a recuperación da recuperación da xestión municipal da xestión e promovendo fórmulas que potencien a economía social e a corresponsabilidade. Este departamento fomenta tamén a recolleita selectiva, realiza campañas de educación ambiental, establece políticas de redución de residuos e apoia a compostaxe caseira.

Ademais, promóvese o uso responsable da enerxía, establecendo indicadores que reflictan a realidade a realidade do consumo enerxético e o seu impacto ambiental. Trabállase para mellorar o rendemento de sistemas e equipos, racionalizando e diminuíndo o consumo enerxético municipal e auditando o consumo eléctrico do alumeado público, con medidas de redución do consumo e adecuando o número e a tecnoloxía dos puntos de luz ás necesidades reais. Aplícanse criterios bioclimáticos en edificios e equipamentos municipais e promóvese o uso de fontes de enerxías renovables.

No eido do consumo, o Concello aposta pola compra pública responsable, aplicando un parámetros sociais, ambientais e éticos na execución dos orzamentos públicos para a adquisición e consumo de bens e servizos.

Xa cunha orientación directa á cidadanía, esta área inclúe tamén a Oficina Municipal de Atención ao Consumidor (OMIC), que facilita información relativa a materias de consumo e tramita reclamacións nesta materia, ademais de organizar campañas de información ao consumidor sobre materias concretas.
Parques e Xardíns
A preservación e recuperación da biodiversidade é un dos obxectivos da acción municipal, valorizando o seu entorno e establecendo medidas para a recuperación e conservación dos seus espazos naturais. Dende esta área aplícanse criterios ecolóxicos na xestión, coidado e renovación dos parques e xardíns do concello, cun programa de uso preferente de especies autóctonas, naturalizando os parques periféricos e diversificando os hábitats. Promóvense programas de educación ambiental e participación, con especial atención aos centros educativos.

Este Departamento realiza a supervisión e seguimento do contrato administrativo dos servizos de mantemento e de conservación dos parques municipais. Encárgase de elaborar e actualizar o catálogo de zonas verdes municipais e xestiona os servizos do viveiro municipal.
Brigada de Vías e Obras
Dende esta área diríxese tamén a Brigada de Vías e Obras, encargada de labores como a reparación e reconstrución de beirarrúas, a reparación e pavimentación de rúas, a roza de maleza en pistas municipais, o mantemento de edificios municipais e outras execucións subsidiarias.
Proxectos e Obras
Este Departamento tamén se encarga de elaborar proxectos de mantemento e conservación de vieiros, da apertura de novas rúas, da construción das redes de infraestruturas de titularidade municipal. Ocúpase da autorización de obras e as súas funcións vincúlanse estreitamente coa dirección e supervisión das obras e proxectos de iniciativa pública.
Benestar animal
O Concello promove medidas que melloren a situacións dos animais no municipio, apostando polo animalismo coma unha nova forma de facer activismo, contando coa colaboración da cidadanía e das asociacións de defensa dos dereitos animais da cidade.

Fomenta igualmente un novo xeito de integrar aos animais na sociedade, comezando con campañas de concienciación para posteriormente afrontar a integración dos animais na vida e nos espazos públicos dun xeito semellante ao que sucede nos países máis avanzados nas que os animais entran con naturalidade en espazos actualmente vetados.

No ámbito da competencia deste Departamento está o Refuxio de Animais e medidas de índole sanitaria como as campañas de desratización.


Compartir: