SERVIZOS COMUNITARIOS

Permiso Municipal de Condutor

Publicación da listaxe de admitidos para a realización da proba previa á obtención do Permiso Municipal de Condutor.

Direccións relacionadas

POLICÍA LOCAL

Obxectos perdidos

Dende o día 16 ata o día 31 de xaneiro encóntrase exposta no Tablón de Anuncios do Concello de Santiago a relación de obxectos perdidos correspondentes ao ano 2017 obrantes na Xefatura da Policía Local.
Para porder realizar consultas sobre os mesmos, as persoas interesadas deberán dirixirse á Xefatura da Policía Local de luns a venres, en horario de 09:00 a 14:00 h.

Direccións relacionadas

VIVENDA E REHABILITACIÓN

Programa LIMIAR

A Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela, na sesión que tivo lugar o día 22 de decembro de 2017, aprobaou as bases reguladoras da creación da listaxe municipal de propietarios de edificios residenciais implicados en actuacións para a súa rehabilitación do Concello de Santiago de Compostela.

Poderán solicitar a súa inclusión na LIMIAR as comunidades de propietarios e persoas privadas, tanto de natureza física como xurídica, propietarias de edificios que cumpran os requisitos establecidos nas bases da convocatoria.

O prazo de inscrición comezará a partir do día seguinte á publicación das bases no BOP, e permanecerá aberto ata que o Concello resolva o seu peche.

DEPORTES

Campaña de inverno 2018 da Deputación da Coruña

A Deputación Provincial da Coruña organiza a campaña de inverno na estación invernal de Cabeza de Manzaneda na que poderán participar os nenos/-as nados nos anos 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007.
A Deputación asignoulle ao Concello de Santiago 22 prazas para participar na 5ª quenda: do 9 ao 12 de marzo de 2018.

A data límite de presentación de solicitudes remata o martes 16 de xaneiro.

TESOURERÍA. SECCIÓN DE XESTIÓN

Aprobación definitiva do expediente de modificación da ordenanza fiscal 1.01 do imposto sobre bens inmobles

O Pleno do Concello de Santiago de Compostela, na sesión celebrada o 19 de outubro de 2017, adoptou o acordo de aprobación provisional do expediente de modificación do artigo 3.3 da ordenanza fiscal 1.01 do imposto sobre bens inmobles.

Durante o prazo de exposición ao público non se presentaron reclamacións contra o acordo de aprobación provisional polo que se entende definitivamente aprobada.

Documentos relacionados

Concellería de Facenda

Padrón ASLI ano 2017, bimestre 05

Anuncio de exposición pública e do inicio do período voluntario de cobranza do pradrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, canon de auga, saneamento e depuración de augas residuais, e recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos correspondente ao 05 bimestre de 2017.

Direccións relacionadas

Educación

Información sobre charlas nutricionais

Publicase información relativa a centros e horarios onde se desenvolverán charlas nutricionais

Direccións relacionadas

SERVIZOS COMUNITARIOS

Convocatoria da proba previa á obtención do permiso municipal de condutor

Anuncio da convocatoria da proba previa á obtención do permiso municipal de condutor.

O prazo para a presentación de solicitudes rematará o día 29 de decembro 2017.


Compartir: