POLÍTICAS SOCIAIS

Listado e requirimento de subsanación de solicitudes de axudas individuais para o uso do servizo de taxi (bonotaxi)

Anuncio e listado de subsanación de solicitudes correspondentes aos expedientes das Axudas individuais para o uso do servizo de taxi como medio alternativo para as persoas con dificultades de mobilidade ou que presenten limitacións para o uso do transporte colectivo do Concello de Santiago de Compostela (ano 2018).

EDUCACIÓN

Programa municipal de conciliación. Ampliación programa de verán 2018.

O Departamento de Educación e Cidadanía do Concello de Santiago ten previsto a realización da ampliación do programa de conciliación laboral e familiar os días 10 e 11 de setembro. Este programa comprende un conxunto de actividades, a desenvolver en instalacións do CEIP Monte dos Postes e do CEIP Raíña Fabiola, destinadas á poboación escolarizada en educación Infantil e Primaria do municipio de Santiago.

Destinatarios: nenos e nenas que cursen estudos en centros de educación infantil e primaria, entre o 2º Ciclo de Educación Infantil e o 3º Ciclo de Educación Primaria de Santiago (ambos os dous inclusive).

Prazo de inscrición e matrícula: entre o 13 e o 24 de agosto de 2018 (ambos os dous incluídos). Para participar no programa os interesados terán que cubrir o impreso de matrícula e entregalo no Rexistro Xeral do Concello de Santiago (Rúa Presidente Salvador Allende, 4). Durante o mes de agosto permanecerá pechado o Rexistro Auxiliar do Ensanche.

Direccións relacionadas

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Bases da convocatoria de axudas para mellora e innovación do comercio local. Anualidade 2018

O obxecto destas bases é regular a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para a mellora e innovación do comercio local na anualidade 2018.

O prazo xeral de presentación de solicitudes iníciase ao día seguinte da publicación desta convocatoria no boletín oficial da provincia da Coruña e rematará o 22 de outubro de 2018.

Documentos relacionados

CONCELLARÍA DE POLÍTICAS SOCIAIS, DIVERSIDADE E SAÚDE

Bolsas de comedor escolar

Requerimento de subsanación de solicitudes e documentación para a resolución de bolsas de comedor, actividades extraescolares e/ou material escolar para o curso escolar 2018/19.

O prazo de subsanación será o comprendido entre o 8 e o 23 de agosto de 2018

TESOURERÍA. SECCIÓN DE XESTIÓN

Anuncio de exposición pública e do inicio do período voluntario de cobranza do imposto sobre bens inmobles de natureza rústica, urbana e de características especiais do período impositivo 2018

Configurados pola Tesourería os padróns do imposto sobre bens inmobles de natureza rústica, urbana e de características especiais do período impositivo 2018, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), os citados padróns estarán a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na Rúa Presidente Salvador Allende nº 4- baixo, durante un prazo de 15 días a contar dende a data da publicación do anuncio, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo.

O período voluntario de pagamento deste tributo será o comprendido entre o 5 de xullo e o 5 de setembro de 2018.

Direccións relacionadas

PERSOAL

Modificación do artigo 3.2 do Acordo Regulador/Convenio Colectivo das condicións de traballo do persoal ao servizo do Concello de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 15 de xuño de 2018, aprobou a modificación do artigo 3.2 do Acordo Regulador /Convenio Colectivo das condicións de traballo do persoal ao servizo do Concello de Santiago de Compostela, publicado no Boletín Oficial da Provincia con data do 3 de febreiro de 2010, no que atinxe á xornada de verán.

Documentos relacionados

TRÁFICO

Anuncio de notificacións en procedemento de notificacións de denuncia e resolución de recursos

Anuncio de notificacións de 28 de xuño de 2018 en procedemento de notificaciónss de denuncia, resolución de recursos e sancións

CULTURA

Bases do Premio SELIC de creación literaria2018

Co obxecto de incrementar a presenza de Santiago de Compostela na literatura escrita en galego, o Concello de Santiago de Compostela convoca tres premios para obras escritas en galego nos xéneros de narrativa, poesía e teatro.

O prazo de presentación das obras abrirase ao día seguinte da publicación da convocatoria no BOP.
Os orixinais (cinco exemplares) remitiranse ao Teatro Principal (Rúa Nova 21, 15.705 Santiago de Compostela), antes do 30 de setembro de 2018.

Documentos relacionados

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Apertura dos prazos de reserva e preinscrición na Escola Municipal de Música

A Xunta de Goberno de Santiago de Compostela na sesión celebrada o 25 de maio de 2018 acordou aprobar os seguintes prazos e admisión na Escola Municipal de Música para o curso 2018-2019:
- Reserva de praza alumnado actual: do 28 de maio ao 4 de xuño de 2018
- Preinscrición novo alumnado: do 26 de xuño ao 9 de xullo de 2018

Direccións relacionadas


Compartir: