DEPORTES

Solicitude de uso das instacións deportivas municipais para o desenvolvemento de actividades puntuais

Aberto do prazo de solicitude de instalacións deportivas municipais para o desenvolvemento de actividades, programas, campionatos e outro tipo de eventos deportivos, en xeral, a realizar durante o período de 12 de xuño a 8 de xullo e do 21 de agosto ao 10 de setembro, ambos inclusive.

O período oficial de solicitude será do 24 de abril ao 5 de maio, ambos inclusive. Os interesados deberán entregar no rexistro municipal o modelo de solicitude oficial desta convocatoria xunto co resto da documentación requirida.

TESOURERÍA

Anuncio de exposición pública e do inicio do período voluntario de cobranza da taxa de pasaxe permanente e da reserva de aparcamento exclusivo do período impositivo 2017

Configurado pola Tesourería o padrón da taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reserva de vía pública para aparcamento exclusivo do período impositivo 2017, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), o citado padrón estará a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na Rúa Presidente Salvador Allende nº 4-baixo, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo.

O período voluntario de pagamento deste tributo será o comprendido entre o 05 de maio e o 05 de xullo de 2017.

Documentos relacionados

TESOURERÍA

Anucio de exposisición pública e do inicio do período voluntario de cobranza da taxa de mesas e cadeiras do período impositivo 2017

Configurado pola Tesourería o padrón da taxa pola ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa do período impositivo 2017, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), o citado padrón estará a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na Rúa Presidente Salvador Allende nº 4-baixo, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo.

O período voluntario de pagamento deste tributo será o comprendido entre o 05 de maio e o 05 de xullo de 2017

Documentos relacionados

TRÁFICO

Listaxe definitiva de admitidos para a realización de actividades artesanais na Praza de San Martiño (2º trimestre)

Publícase a listaxe definitiva de admitidos para a realización de actividades artesanais na Praza de San Martiño no segundo trimestre do ano (abril, maio e xuño).

EDUCACIÓN

Prazos de admisión e matrícula na rede municipal de escolas infantís. Curso 2017/18

A Xunta de Goberno aprobou os prazos de admisión e matrícula nas escolas infantís municipais de Conxo, Fontiñas e Meixonfrío-Salgueiriños, para o próximo curso 2017-2018.

Prazos de presentación de solicitudes:
- Renovación de praza ou traslado: do 1 ao 10 de marzo de 2017
- Solicitudes de novo ingreso: do 15 de marzo ao 17 de abril de 2017

EDUCACIÓN

Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos. Curso 2017-18

Publícase o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria
obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

CONCELLARÍA DE IGUALDADE

Premio de ensaio e creación audiovisual Xohana Torres. Convocatoria 2017

Publícase a convocatoria do Premio de ensaio e creación audiovisual Xohana Torres. Os traballos que se presenten ao premio tratarán da participación social e política das mulleres e terán como obxectivo reconstruír a súa memoria histórica. Poderán ser ensaios literarios ou científicos ou pezas audiovisuais e sempre se referirán a mulleres compostelás.

Poderán concorrer todas as persoas, de xeito individual ou colectivo, que presenten obras inéditas e non premiadas con anterioridade, nunha soa das seguintes modalidades: ensaio ou creación audiovisual.

O prazo de presentación dos traballos comeza o día 8 de marzo e remata o 31 de decembro de 2017.

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

PERSOAL

Listaxes de agarda para a provisión de prazas de técnico/a medio en informática

O Concello de Santiago de Compostela anuncia convocatoria pública, co obxecto da elaboración de listas de agarda e posterior nomeamento de funcionario interino técnico/a medio en informática, do subgrupo A2, nivel 18.

Máis información en Emprego do Concello

Data de publicación: 9/10/2016
Data da publicación listaxe provisional de admitidos:02/11/2016
Data da publicación da listaxe definitiva de admitidos: 24/02/2017
Data da publicación das cualifiacións obtidas polos aspirantes: 08/03/2017


Compartir: