Educación

Exposición pública Listas Provisionais de Admitidos na Escola Municipal de Música para o Curso 2017/18

Finalizado o periodo de preinscrición para novo alumnado publícase a listaxe provisional de admitidos na Escola Municipal de Música para o curso 2017-2018, de acordo cos prazos e o procedemento aprobado pola Xunta de Goberno Local, na sesión que tivo lugar o 17 de marzo de 2017.

As prazas adxudicáronse, de acordo coas solicitudes recibidas, pola seguinte orde

1º Empadroados/as no Concello de Santiago de Compostela con irmáns matriculados actualmente na EMM.

2º Empadroados/as no Concello de Santiago. Como existían máis solicitudes que prazas, procedeuse a un sorteo público no Concello de Santiago o 6 de xuño de 2017 das seguintes especialidades:
Preparatorio á Música e Movemento (3 anos)
Iniciación á linguaxe musical 1 (6 anos)
Clarinete PEPA (Plan Educativo para Adultos)

Establécese a apertura do prazo de reclamacións de 5 días naturais contados dende a data de exposición destas listaxes na páxina web municipal www.santiagodecompostela.gal e no taboleiro de anuncios da EMM.

Os solicitantes que o desexen poderán realizar as consultas que consideren a partir de hoxe no Departamento de Educación e Cidadanía, teléfonos 981 554 400/401 ou na Escola Municipal de Música, teléfonos 981 528 701 e efectuar as reclamacións debidamente documentadas, no Rexistro Xeral (Rúa do Presidente Salvador Allende 4, Galeras), desde o día 7 ao 11 de xuño, ambos os dous incluídos.

A exposición pública da relación definitiva de admitidos na EMM terá lugar o 13 de xuño de 2017 polos mesmos condutos.

(1) A OBTENCIÓN DE PRAZA NON GARANTE QUE OS HORARIOS QUE SE OFRECEN SEXAN COMPATIBLES COAS NECESIDADES DOS SOLICITANTES

Publicación web: 07/06/2017

Educación

Publicación admitidos e excluídos das "Escolas de verán 2017.

Publícase a listaxe de admitidos e excluídos das "Escolas de verán 2017, do Programa Municipal de Conciliación.

dptoeducacion@santiagodecompostela.gal Teléfono 981 554400 - 01

HORTAS URBANAS

Charlas informativas sobre agricultura ecolóxia

Terceiras charlas informativas sobre tratamentos fitosanitarios na agricultura ecolóxica.

Direccións relacionadas

REXISTRO XERAL

Horario especial do Rexistro Xeral do Concello

Rexistro Xeral
Rúa Presidente Salvador Allende, n. 4 baixo
Tel.: 981 543 122 / / Fax: 981 543 133

Horario especial de atención ao público do 19 de xuño ao 10 de setembro:de 9:00 a 13:00 h.

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Convocatoria de Axudas para o apoio á empresas de recente creación "Compostela Móvese 2017"

A Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o 9 de xuño de 2017, aprobou a convocatoria de Axudas para o apoio á empresas de recente creación "Compostela Móvese 2017"

O prazo de presentación de solicitudes remata o 14 de xullo de 2017. As consultas sobre as bases desta convocatoria, poderán facerse a través do correo electrónico do Servizo de Apoio á Empresa (sae@santiagodecompostela.gal), ata o día 30 de xuño de 2016.

Pode obter máis información relativa á convocatoria, incluíndo a instancia e anexos, no seguinte enderezo web:
www.cersiaempresa.org/convocatorias/convocatoria.php?id=221&lg=gal

Documentos relacionados

ATENCIÓN AO CONTRIBUÍNTE

Horario especial da oficina de Atención ao Contribuínte do 19 de xuño ao 10 de setembro

Atención ao contribuínte
Rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo
Tel.: 881 599 977

Horario especial de atención ao público do 19 de xuño ao 10 de setembro:de 9:00 a 13:30 h

Educación

Publicación da Listaxe definitiva de admitidos na Escola Municipal de Música de Santiago e anuncios relativos á matrícula

Finalizado o periodo de reclamacións ás listas provisonais de admitidos, procede a publicación da Listaxe definitiva de admitidos na Escola Municipal de Música de Santiago para o vindeiro curso 2017/18 e o proceso de matrícula, de acordo cos prazos e o procedemento aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión que tivo lugar o 17 de marzo de 2017.

Os solicitantes que o desexen poderán realizar as consultas que consideren a partir de hoxe no Departamento de Educación e Cidadanía, teléfonos 981 554 400/401 ou na Escola Municipal de Música, teléfonos 981 528 701 (Rúa Proxecto Vagalume, 2.)

Período de matrícula (do 14 ao 30 de xuño de 2017)

A matrícula formalizarase na Secretaría da EMM do 14 ao 30 de xuño de 2017. De non formalizarse a matrícula no período correspondente decaerá o dereito á praza obtida (aínda constando o alumno/a na relación definitiva de admitidos) e terase por desistido da solicitude, arquivándose o expediente e non figurando nas listas de agarda.

TESOURERÍA

Anuncio de exposición pública e do inicio do período voluntario de cobranza da taxa de pasaxe permanente e da reserva de aparcamento exclusivo do período impositivo 2017

Configurado pola Tesourería o padrón da taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reserva de vía pública para aparcamento exclusivo do período impositivo 2017, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), o citado padrón estará a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na Rúa Presidente Salvador Allende nº 4-baixo, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo.

O período voluntario de pagamento deste tributo será o comprendido entre o 05 de maio e o 05 de xullo de 2017.

Documentos relacionados


Compartir: