OFICINA DE INFORMACIÓN E REXISTRO DE URBANISMO

Horario especial da Oficina de Información e Rexistro de Urbanismo do Concello

Rexistro de Urbanismo (presentación de documentación de carácter urbanístico):
Enderezo: Pazo de Raxoi, Praza do Obradoiro, 1-2º
Tel.: 981 542 420
Horario especial de atención ao público do 19 de xuño ao 8 de setembro: de 9:00 a 13:00 h.

EDUCACIÓN

10ª Edición dos Premios Educacompostela

O Concello de Santiago de Compostela convoca os Premios Educacompostela (coa colaboración pedagóxica de Nova Escola Galega), co fin de recoñecer, promover, premiar e difundir públicamente aqueles materiais educativos que polo seu valor e interese poidan contribuír ao desenvolvemento educativo de Galicia, favorecendo a innovación, a calidade na educación e a renovación pedagóxica.

Direccións relacionadas

PERSOAL

Listaxes de agarda para a provisión de prazas de técnico/a medio en informática

O Concello de Santiago de Compostela anuncia convocatoria pública, co obxecto da elaboración de listas de agarda e posterior nomeamento de funcionario interino técnico/a medio en informática, do subgrupo A2, nivel 18.

Máis información en Emprego do Concello

Data de publicación: 9/10/2016
Data da publicación listaxe provisional de admitidos:02/11/2016
Data da publicación da listaxe definitiva de admitidos: 24/02/2017
Data da publicación das cualifiacións obtidas polos aspirantes: 08/03/2017

TESOURERÍA.SECCIÓN DE XESTIÓN TRIBUTARIA

Exposición pública do padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, canon da auga, saneamento e depuración de augas residuais, e recollida e tratamento de residuos

Configurado pola empresa concesionaria do servizo de subministración domiciliaria de auga potable e saneamento e depuración de augas residuais, e xestora da recadación en período voluntario da taxa por prestación do servizo de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, o padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, canon da auga, saneamento e depuración de augas residuais, e recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos correspondente ao 2º bimestre de 2017, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), o citado padrón estará a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na Rúa Presidente Salvador Allende nº 4-baixo, durante un prazo de 15 días a contar dende a data da publicación do anuncio, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo, e, no seu caso, formular as reclamacións oportunas.

O período voluntario de pagamento deste tributo será de dous meses a contar desde a data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

Direccións relacionadas

FESTAS

Subvencións a asociacións culturais e festas patronais para infraestruturas

A convocatoria vai dirixida a todas as asociacións culturais e de veciños legalmente constituidas no municipio ou no seu defecto as comisión de festas e en defecto destas tamén poderá acollerse a esta convocatoria calquera outra entidade constituida xurídicamente no Concello de Santiago.

O prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no BOP da Coruña e rematará, en todo caso, o 31 de outubro de 2017. De se esgotar o crédito orzamentario establecido no apartado 2 destas bases antes desa data, considerarase tamén rematado o prazo de presentación.

Documentos relacionados

Deportes

Convocatoria de subvencións deporte federado 2017

Publícase a convocatoria de subvencións destinadas ao fomento do deporte federado ano 2017.

O prazo para presentación de solicitudes será desde o 18 de xullo ata o 7 de agosto, ambos inclusive.

As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello (R/ Presidente Salvador Allende, 4 Baixo - Galeras), de luns a venres en horario de 9,00 a 13,00 h.

FESTAS

Subvencións para a instalación de intrafestruturas e actividades promovidas por asociacións culturais, veciñais ou festas patronais do Concello de Santiago de Compostela

Publícanse as Bases da convocatoria de subvención á instalación de infraestruturas e actividades promovidas por asociacións culturais e festas patronais do Concello de Santiago de Compostela mediante a modalidade de "axudas en especie" 2017.

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no BOP da Coruña e rematará, en todo caso, o 31 de outubro de 2017.

TESOURERÍA.SECCIÓN DE XESTIÓN TRIBUTARIA

Exposición pública dos padróns do imposto sobre bens inmobles de natureza rústica, urbana e de características especiais do período 2017 e inicio do período voluntario de cobranza

Configurados pola Tesourería os padróns do imposto sobre bens inmobles de natureza rústica, urbana e de características especiais do período impositivo 2017, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), os citados padróns estarán a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na rúa Presidente Salvador Allende, núm. 4-baixo, durante un prazo de 15 días a contar dende a data da publicación do anuncio, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo.

O período voluntario de pagamento deste tributo será o comprendido entre o 5 de xullo e o 5 de setembro de 2017.

Direccións relacionadas

EDUCACIÓN

Programa municipal de conciliación de verán 2017

O Departamento de Educación e Cidadanía do Concello de Santiago ten previsto a realización dun programa de conciliación laboral e familiar no período das vacacións do verán 2017 (xuño-xullo e setembro). Este programa comprende un conxunto de actividades, a desenvolver en instalacións do CEIP das Fontiñas e do CEIP Raiña Fabiola, destinadas á poboación escolarizada en educación Infantil e Primaria do municipio de Santiago. Este programa concíbese como un espazo educativo, de promoción do ocio e o tempo de lecer, ademais dun recurso para a conciliación familiar e laboral no tempo de vacacións.

Os solicitantes terán que cubrir a solicitude e entregala no Rexistro Xeral do Concello de Santiago (Rúa Presidente Salvador Allende, 4) ou no rexistro auxiliar do Centro Sociocultural e Xuvenil Municipal o Ensanche (Rúa de Frei Rosendo Salvado 14-16).

Prazos de inscrición dende o 15 de maio ata o 29 de maio de 2017.


Compartir: