Cultura

Publicación da relación provisional de solicitudes admitidas e excluídas de axudas de apoio a procesos e actividades culturais 2018- 2019

A concelleira delegada de Acción Cultural, mediante decreto do día 2 de xullo de 2018 acordou, logo de rematar o prazo de presentación de solicitudes para a convocatoria aberta de axudas de apoio a procesos e actividades culturais 2018- 2019, ordear a publicación da relación provisional de solicitudes admitidas (Anexo I) e solicitudes excluídas provisionalmente

(Anexo II), con indicación da subsanación correspondente, e as solicitudes excluídas. (Anexo III), con indicación da causa de exclusión.

Educación

Listas provisionais para EMM curso 2018 2019

Publícase anuncio co listado provisional de admitidos na Escola Municipal de Música para o curso 2018- 2019

Direccións relacionadas

Concellería de Cultura

Anuncio de axudas de apoio a procesos e actividades culturais para entidades sen ánimo de lucro

A concelleira delegada de Acción Cultural, mediante decreto do día 2 de xullo de 2018, acordou, logo de rematar o prazo de presentación de solicitudes para a convocatoria aberta de axudas de apoio a procesos e actividades culturais para entidades sen ánimo de lucro 2018-2019, ordear a publicación da relación provisional de solicitudes admitidas (Anexo I), solicitudes excluídas provisionalmente (Anexo II), con indicación da subsanación correspondente, e solicitudes excluídas (Anexo III), con indicación da causa de exclusión.

TESOURERÍA. SECCIÓN DE XESTIÓN

Anuncio de exposición pública e do inicio do período voluntario de cobranza do imposto sobre bens inmobles de natureza rústica, urbana e de características especiais do período impositivo 2018

Configurados pola Tesourería os padróns do imposto sobre bens inmobles de natureza rústica, urbana e de características especiais do período impositivo 2018, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), os citados padróns estarán a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na Rúa Presidente Salvador Allende nº 4- baixo, durante un prazo de 15 días a contar dende a data da publicación do anuncio, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo.

O período voluntario de pagamento deste tributo será o comprendido entre o 5 de xullo e o 5 de setembro de 2018.

Direccións relacionadas

UMAD

Plan municipal de prevención de drogodependencias

Conforme ao disposto no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administración públicas, publícase aos efectos de consulta pública a "Plan municipal de prevención de drogodependencias".

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Bases reguladoras das axudas para actividades de promoción e dinamización comercial 2018

Establécense as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, pola Concellaría de Igualdade, Desenvolvemento económico e Turismo do Concello de Santiago para a realización de actividades de promoción e dinamización comercial no Concello de Santiago de Compostela.

Direccións relacionadas

CONCELLARÍA DE POLÍTICAS SOCIAIS, DIVERSIDADE E SAÚDE

Convocatoria pola que se outorgan axudas individuais para uso do taxi como medio alternativo para persoas con dificultade de mobilidade e outras. Ano 2018

A Xunta de Goberno Local do Concello de Santiago de Compostela, na sesión celebrada o 22 de xuño de 2018, acordou o outorgamento de axudas individuais para o uso do servizo de taxi como medio alternativo para as persoas con dificultades de mobilidade ou que presentan limitacións para o uso do transporte colectivo do Concello de Santiago de Compostela. Ano 2018.

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

PERSOAL

Modificación do artigo 3.2 do Acordo Regulador/Convenio Colectivo das condicións de traballo do persoal ao servizo do Concello de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 15 de xuño de 2018, aprobou a modificación do artigo 3.2 do Acordo Regulador /Convenio Colectivo das condicións de traballo do persoal ao servizo do Concello de Santiago de Compostela, publicado no Boletín Oficial da Provincia con data do 3 de febreiro de 2010, no que atinxe á xornada de verán.

Documentos relacionados

TRÁFICO

Anuncio de notificacións en procedemento de notificacións de denuncia e resolución de recursos

Anuncio de notificacións de 28 de xuño de 2018 en procedemento de notificaciónss de denuncia, resolución de recursos e sancións


Compartir: