CONCELLARÍA DE IGUALDADE

Requerimento de subsanación de solucitudes e documentación para a resolución de bolsas de comedor, actividades extraescolares, material escolar ou conciliación. Curso 2017/18

En cumprimento do establecido na base reguladora 7.1, da convocatoria para a concesión de bolsas para comedor, adquisición de material escolar e realización de actividades extraescolares para o alumnado dos centros docentes públicos e concertados sostidos con fondos públicos de educación infantil (segundo ciclo) e de educación primaria obrigatoria do Concello de Santiago de Compostela, publícase a relación de persoas solicitantes que deben emendar a súa solicitude e/ou documentación, para que no prazo comprendido entre o 12 de setembro e o 25 de setembro de 2017, ambos os dous incluídos, presenten os documentos preceptivos no Rexistro Xeral do Concello.

EDUCACIÓN

Servizos de comedor e madrugadores na rede de centros públicos de educación infantil e primaria do Concello de Santiago

O Concello de Santiago de Compostela poñerá en marcha o 11 de setembro de 2017 o servizo de comedores e madrugadores nos seguintes centros de ensino públicos: Apostólo Santiago, Quiroga Palacios, As Fontiñas, Roxos-Villestro, Vite, Mestre Rodríguez Xixirei (Lavacolla), Monte dos Postes, Raíña Fabiola, Ramón Cabanillas e no caso do CEIP Arquitecto Casas Novoa, só o servizo de madrugadores.

Todas as familias que solicitaron praza no Rexistro Xeral do Concello de Santiago están admitidas, e comenzarán a facer uso do mesmo na data que indicaron na ficha de inscrición. Non poderán facer uso de xantar e almorzo os usuarios con recibos impagados de cursos anteriores.

Direccións relacionadas

CONCELLARÍA DE FACENDA. TESOURERÍA

Anuncio de exposición pública e do inicio do período voluntario de cobranza do imposto sobre actividades económicas do período impositivo 2017

Configurado pola Tesourería o padrón do imposto sobre actividades económicas do período impositivo 2017, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), o citado padrón estarán a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na Rúa Presidente Salvador Allende nº 4-baixo, durante un prazo de 15 días a contar dende a data da publicación do anuncio, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo.

O inicio do prazo de reclamación comezará a contar dende a data de publicación do anuncio no BOP.

O período voluntario de pagamento deste tributo será o comprendido entre o 20 de setembro e o 20 de novembro de 2017.

Documentos relacionados

CONCELLARÍA DE FACENDA. TESOURERÍA

Exposición pública do padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, canon da auga, saneamento e depuración de augas residuais, e recollida e tratamento de residuos

Configurado pola empresa concesionaria do servizo de subministración domiciliaria de auga potable e saneamento e depuración de augas residuais, e xestora da recadación en período voluntario da taxa por prestación do servizo de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, o padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, canon da auga, saneamento e depuración de augas residuais, e recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos correspondente ao 3º bimestre de 2017, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), o citado padrón estará a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na Rúa Presidente Salvador Allende nº 4-baixo, durante un prazo de 15 días a contar dende a data da publicación do anuncio, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo, e, no seu caso, formular as reclamacións oportunas.

O inicio do prazo de reclamación comezará a contar dende a data de publicación do anuncio no BOP.

O período voluntario de pagamento deste tributo será de dous meses a contar desde a data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña

Documentos relacionados

FESTAS

Subvencións a asociacións culturais e festas patronais para infraestruturas

A convocatoria vai dirixida a todas as asociacións culturais e de veciños legalmente constituidas no municipio ou no seu defecto as comisión de festas e en defecto destas tamén poderá acollerse a esta convocatoria calquera outra entidade constituida xurídicamente no Concello de Santiago.

O prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no BOP da Coruña e rematará, en todo caso, o 31 de outubro de 2017. De se esgotar o crédito orzamentario establecido no apartado 2 destas bases antes desa data, considerarase tamén rematado o prazo de presentación.

Documentos relacionados

EDUCACIÓN

Obradoiros nas escolas infantís municipais. Curso 2017/18

Aberto o prazo de inscrición nos obradoiros nas escolas infantís municipais de Conxo, As Fontiñas e Meixonfrío-Salgueiriños para o curso 2017/18.

As admisións realizaranse por rigorosa orde de entrada no rexistro municipal ata cubrir as prazas dispoñibles na escola.

Os solicitantes deberán cubrir a solicitude e presentala no Rexistro Xeral do Concello de Santiago (rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo).

Direccións relacionadas

EDUCACIÓN

10ª Edición dos Premios Educacompostela

O Concello de Santiago de Compostela convoca os Premios Educacompostela (coa colaboración pedagóxica de Nova Escola Galega), co fin de recoñecer, promover, premiar e difundir públicamente aqueles materiais educativos que polo seu valor e interese poidan contribuír ao desenvolvemento educativo de Galicia, favorecendo a innovación, a calidade na educación e a renovación pedagóxica.

Direccións relacionadas

PERSOAL

Listaxes de agarda para a provisión de prazas de técnico/a medio en informática

O Concello de Santiago de Compostela anuncia convocatoria pública, co obxecto da elaboración de listas de agarda e posterior nomeamento de funcionario interino técnico/a medio en informática, do subgrupo A2, nivel 18.

Máis información en Emprego do Concello

Data de publicación: 9/10/2016
Data da publicación listaxe provisional de admitidos:02/11/2016
Data da publicación da listaxe definitiva de admitidos: 24/02/2017
Data da publicación das cualifiacións obtidas polos aspirantes: 08/03/2017


Compartir: