CONCELLARÍA DE POLÍTICAS SOCIAIS, DIVERSIDADES E SAÚDE

Convocatoria de becas de comedor escolar, adquisición de material escolar e actividades extraescolares. Curso 2017/2018

Aberto o prazo para a solicitude de bolsas para comedor, adquisición de material escolar e realización de actividades extraescolares para o alumnado dos centros docentes públicos e concertados sostidos con fondos públicos de educación infantil (segundo ciclo) e de educación primaria obrigatoria do Concello de Santiago de Compostela.

As solicitudes formalizaranse segundo os modelos normalizados que se inclúen neste documento (anexo I e anexo II) e deben presentarse debidamente cubertas, xunto coa documentación que se detalla nas bases 10, 11 e 12, no Rexistro Xeral do Concello, na rúa do Presidente Salvador Allende, 2-4, ou no Rexistro Auxiliar do Centro Sociocultural O Ensanche, rúa de Frei Rosendo Salvado 14-16, baixo, así como nos órganos sinalados no artigo 16.4 da Lei 39/2015,
do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas. As solicitudes presentaranse no prazo de 15 días hábiles contados a partir do seguinte á publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

EDUCACIÓN

Escola Municipal de Música

Finalizado o prazos de renovación de praza do alumnado actual da Escola Municipal de Música para o curso 2017-2018, publícarse das prazas vacantes e a apertura dos prazos de preinscrición para o novo alumnado.

Prazo de preinscrición: do 22 ao 31 de maio de 2017.

PERSOAL

Provisión, polo sistema de libre designación, da praza/posto de director/a da Asesoría Xurídica.

Anuncio de convocatoria para a provisión, polo sistema de libre designación, da praza/posto de director/a da Asesoría Xurídica.

Documentos relacionados

EDUCACIÓN

Programa municipal de conciliación de verán 2017

O Departamento de Educación e Cidadanía do Concello de Santiago ten previsto a realización dun programa de conciliación laboral e familiar no período das vacacións do verán 2017 (xuño-xullo e setembro). Este programa comprende un conxunto de actividades, a desenvolver en instalacións do CEIP das Fontiñas e do CEIP Raiña Fabiola, destinadas á poboación escolarizada en educación Infantil e Primaria do municipio de Santiago. Este programa concíbese como un espazo educativo, de promoción do ocio e o tempo de lecer, ademais dun recurso para a conciliación familiar e laboral no tempo de vacacións.

Os solicitantes terán que cubrir a solicitude e entregala no Rexistro Xeral do Concello de Santiago (Rúa Presidente Salvador Allende, 4) ou no rexistro auxiliar do Centro Sociocultural e Xuvenil Municipal o Ensanche (Rúa de Frei Rosendo Salvado 14-16).

Prazos de inscrición dende o 15 de maio ata o 29 de maio de 2017.

EDUCACIÓN

Obradoiros de verán 2017 nas escolas infantís municipais

Aberto o prazo de inscrición nos obradoios de verán nas escolas infantís municipais de Conxo, as Fontiñas e Meixonfrío-Salgueiriños.

Os solicitantes terán que cubrir a solicitude e entregala no Rexistro Xeral do Concello de Santiago (Rúa Presidente Salvador Allende, 4) ou no rexistro auxiliar do Centro Sociocultural e Xuvenil Municipal o Ensanche (Rúa de Frei Rosendo Salvado 14-16).

As admisións realizaranse por rigorosa orde de entrada no Rexistro municipal dende o 15 de maio ata cubrir as prazas dispoñibles en cada escola.

Direccións relacionadas

PARQUES E XARDÍNS

Concesión de uso das hortas municipais de Fontiñas

A Xunta de Goberno Local, celebrada o día 28 de abril de 2017, aprobou a revogación das autorizacións do uso das hortas municipais do parque de Cotaredo (Fontiñas) ao cumprirse o prazo máximo de uso de catro anos, establecendo un novo prazo para formular solicitudes de nova concesión segundo as disposicións recollidas na Ordenanza reguladora do uso de hortas municipais e de outorgamento das súas autorizacións de usos.

O prazo de presentación de solicitudes abrangue dende o día 2 de maio ao 30 de maio (ámbolos dous incluídos).

TESOURERÍA

Anuncio de exposición pública e do inicio do período voluntario de cobranza da taxa de pasaxe permanente e da reserva de aparcamento exclusivo do período impositivo 2017

Configurado pola Tesourería o padrón da taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reserva de vía pública para aparcamento exclusivo do período impositivo 2017, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), o citado padrón estará a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na Rúa Presidente Salvador Allende nº 4-baixo, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo.

O período voluntario de pagamento deste tributo será o comprendido entre o 05 de maio e o 05 de xullo de 2017.

Documentos relacionados

TESOURERÍA

Anucio de exposisición pública e do inicio do período voluntario de cobranza da taxa de mesas e cadeiras do período impositivo 2017

Configurado pola Tesourería o padrón da taxa pola ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa do período impositivo 2017, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), o citado padrón estará a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na Rúa Presidente Salvador Allende nº 4-baixo, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo.

O período voluntario de pagamento deste tributo será o comprendido entre o 05 de maio e o 05 de xullo de 2017

Documentos relacionados


Compartir: