TESOURERÍA. SECCIÓN DE XESTIÓN

Exposición pública padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, canon da auga, saneamento e depuración de augas residuais e recollida e tratamento de residuos solidos

Configurado pola empresa concesionaria do servizo de subministración domiciliaria de auga potable e saneamento e depuración de augas residuais, e xestora da recadación en período voluntario da taxa por prestación do servizo de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, o padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, canon da auga, saneamento e depuración de augas residuais, e recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos correspondente ao 6º bimestre de 2017, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), o citado padrón estará a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na Rúa Presidente Salvador Allende nº 4-baixo, durante un prazo de 15 días a contar dende a data da publicación do anuncio, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo, e, no seu caso, formular as reclamacións oportunas.

O período voluntario de pagamento deste tributo será de dous meses a contar desde a data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

Direccións relacionadas

SERVIZOS COMUNITARIOS

Permiso Municipal de Condutor

Publícase a listaxe de persoas que resultaron aptas e non aptas na proba previa a obtención do Permiso Municipal de Condutor.

Direccións relacionadas

VIVENDA E REHABILITACIÓN

Programa LIMIAR

A Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela, na sesión que tivo lugar o día 22 de decembro de 2017, aprobaou as bases reguladoras da creación da listaxe municipal de propietarios de edificios residenciais implicados en actuacións para a súa rehabilitación do Concello de Santiago de Compostela.

Poderán solicitar a súa inclusión na LIMIAR as comunidades de propietarios e persoas privadas, tanto de natureza física como xurídica, propietarias de edificios que cumpran os requisitos establecidos nas bases da convocatoria.

O prazo de inscrición comezará a partir do día seguinte á publicación das bases no BOP, e permanecerá aberto ata que o Concello resolva o seu peche.

TESOURERÍA. SECCIÓN DE XESTIÓN

Aprobación definitiva do expediente de modificación da ordenanza fiscal 1.01 do imposto sobre bens inmobles

O Pleno do Concello de Santiago de Compostela, na sesión celebrada o 19 de outubro de 2017, adoptou o acordo de aprobación provisional do expediente de modificación do artigo 3.3 da ordenanza fiscal 1.01 do imposto sobre bens inmobles.

Durante o prazo de exposición ao público non se presentaron reclamacións contra o acordo de aprobación provisional polo que se entende definitivamente aprobada.

Documentos relacionados

Concellería de Facenda

Padrón ASLI ano 2017, bimestre 05

Anuncio de exposición pública e do inicio do período voluntario de cobranza do pradrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, canon de auga, saneamento e depuración de augas residuais, e recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos correspondente ao 05 bimestre de 2017.

Direccións relacionadas

Educación

Información sobre charlas nutricionais

Publicase información relativa a centros e horarios onde se desenvolverán charlas nutricionais

Direccións relacionadas

CULTURA

Convocatoria de residencias de creación artística e estadías técnicas para proxectos de artes escénicas. Curso 2017-2018

O Concello de Santiago de Compostela abre a segunda convocatoria de residencias de creación ou estadías técnicas para proxectos de artes escénicas na Sala Agustín Magán (situada no Centro Sociocultural de Santa Marta). As residencias serán de creación e investigación artística contando con apoio loxístico e técnico pero en ningún caso conlevarán dotación económica ningunha.

Direccións relacionadas

CONCELLARÍA DE EMPREGO

Convocatoria do programa Plan Xuvenil de Integración Profesional "Mocidade con Emprego".

Destinatarios/as: Mozos/as maiores de 16 anos e menores de 30 ,desempregados/as, non integrados/as nos sistemas de educación ou formación e estar rexistrados/as no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Obxecto: Mellorar a empregabilidade da mocidade a través da realización de 19 itinerarios personalizados de integración profesional que combinan formación, prácticas profesionais non laborais e asesoramento na busca activa de emprego

Prazo: Do 17 de outubro ate que se cubran as 323 prazas.

Lugar de inscrición: On-line, na seguinte web: www.ponteenmarcha.gal

O resto de publicacións e anuncios relativos ao procedemento de selección do programa, realizaranse na web da Axencia Local de Colocación. www.axencialocaldecolocacion.org

O Programa Plan Xuvenil de Integración profesional "Mocidade con Emprego" Santiago 2017-2020 está cofinanciado polo Fondo Social Europeo a través da Iniciativa de Empleo Juvenil e a Garantía Xuvenil.

Documentos relacionados

Direccións relacionadas


Compartir: