TRÁFICO

Cacharelas/sardiñadas de San Xoán

O venres, 15 de xuño de 2018 rematou o prazo para solicitar autorización para a realización de cacharelas e sardiñadas co gallo das Festas de San Xóan, polo que non procederá a resolverse ningunha solicitude presentada con posterioridade a dita data.

TRÁFICO

Anuncio de notificacións en procedemento de notificacións de denuncia e resolución de recursos

Anuncio de notificacións de 28 de xuño de 2018 en procedemento de notificaciónss de denuncia, resolución de recursos e sancións

ÁREA DE SERVIZOS SOCIAIS

Convocatoria das becas de comedor escolar, adquisición de material escolar e actividades extraescolares. Curso 2018-2019

Publicación da convocatoria das becas de comedor escolar, adquisición de material escolar e actividades extraescolares. Curso 2018-2019

As solicitudes presentaranse no prazo de 15 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.

URBANISMO

Anuncio de suspensión de licenzas no ámbito da modificación puntual do Plan especial de protección e rehabilitación da cidade histórica (PE-1) para limitar os aloxamentos de carácter temporal

A Xunta de Goberno Local da Cidade de Santiago, na sesión ordinaria que tivo lugar o día 27 de abril de 2018, aprobou provisionalmente a modificación puntual do Plan especial de protección e rehabilitación da cidade histórica (PE-1) para limitar os aloxamentos de carácter temporal no seu tecido residencial, segundo o documento reformado elaborado polos servizos técnicos municipais en abril de 2018.

Documentos relacionados

TESOURERÍA. SECCIÓN DE XESTIÓN

Exposición pública padrón das taxas polos servizos de subministración de auga, conservación de contadores, canon da auga, saneamento e depuración de augas residuais, e recollida e tratamento de residuos solidos

Configurado pola empresa concesionaria do servizo de subministración domiciliaria de auga potable e saneamento e depuración de augas residuais, e xestora da recadación en período voluntario da taxa por prestación do servizo de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, o padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, canon da auga, saneamento e depuración de augas residuais, e recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos correspondente ao 2.º bimestre de 2018, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), o citado padrón estará a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na rúa Presidente Salvador Allende, n.º 4-baixo, durante un prazo de 15 días, a contar dende a data da publicación do anuncio, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo, e, no seu caso, formular as reclamacións oportunas.

O período voluntario de pagamento deste tributo será de dous meses, a contar dende a data de publicación deste
anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

Direccións relacionadas

Educación

Listaxe de admitidos nos obradoiros de verán 2018 nas Escolas Infantís Municipais

Publícase a listaxe de admitidos nos obradoiros de verán 2018 nas Escolas Infantís Municipais

Direccións relacionadas

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Bases reguladoras das axudas para actividades de promoción e dinamización comercial 2018

Establécense as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, pola Concellaría de Igualdade, Desenvolvemento económico e Turismo do Concello de Santiago para a realización de actividades de promoción e dinamización comercial no Concello de Santiago de Compostela.

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

FESTAS

Bases da convocatoria de subvención a festas patronais do Concello de Santiago de Compostela 2018

O obxectivo desta convocatoria é colaborar co movemento asociativo e veciñal no fomento da participación en eventos festivos.
Serán obxecto de subvencións os gastos realizados nas seguintes instalacións e actividades: parques de inchables, xogos populares, grupos de música e baile tradicional, corais, circuíto de karts, charangas e festa da escuma.

O prazo de presentación de solicitudes será de dous meses e comezará o día seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no BOP da Coruña.

AVISO: Os modelos de solicitude de festas patronais e da xustificación da subvención publicados, dende o 30/05/2018 ata o 31/05/2018, contiñan erros ao non corresponderse cos deste ano.
Procédese á publicación dos modelos correctos para este ano.

Documentos relacionados

SECRETARÍA XERAL

Regulamento de títulos, honras e condecoracións do Concello de Santiago de Compostela

O Pleno da Corporación, na sesión plenaria ordinaria celebrada o día 24 de maio de 2018, aprobou inicialmente o Regulamento de Títulos, Honras e Condecoracións do Concello de Santiago de Compostela, que se somete á información pública polo prazo de 30 días para que os interesados poidan presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas. De non habelas, o regulamento entenderase aprobado definitivamente.

Documentos relacionados


Compartir: