CONCELLARÍA DE EMPREGO

Convocatoria do programa Plan Xuvenil de Integración Profesional "Mocidade con Emprego".

Destinatarios/as: Mozos/as maiores de 16 anos e menores de 30 ,desempregados/as, non integrados/as nos sistemas de educación ou formación e estar rexistrados/as no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Obxecto: Mellorar a empregabilidade da mocidade a través da realización de 19 itinerarios personalizados de integración profesional que combinan formación, prácticas profesionais non laborais e asesoramento na busca activa de emprego

Prazo: Do 17 de outubro ate que se cubran as 323 prazas.

Lugar de inscrición: On-line, na seguinte web: www.ponteenmarcha.gal

O resto de publicacións e anuncios relativos ao procedemento de selección do programa, realizaranse na web da Axencia Local de Colocación. www.axencialocaldecolocacion.org

O Programa Plan Xuvenil de Integración profesional "Mocidade con Emprego" Santiago 2017-2020 está cofinanciado polo Fondo Social Europeo a través da Iniciativa de Empleo Juvenil e a Garantía Xuvenil.

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

REXISTRO

Rexistro Auxiliar do Ensanche

O Rexistro Auxiliar do Ensanche permanecerá pechado temporalmente. (A reapertura anunciarase por este mesmo medio).

CONCELLARÍA DE POLÍTICAS SOCIAIS, DIVERSIDADE, SAÚDE E CENTROS CÍVICOS

Resolución provisional da convocatoria de bolsas de comedor, actividades extraescolares, material escolar ou conciliación. Curso 2017/18

Publícase a Resolución provisional da convocatoria de bolsas de comedor, actividades extraescolares, material escolar ou conciliación para o curso 2017/18.
O prazo prazo para a presentación de reclamacións será de 10 días contados dende o día seguinte ao día desta publicación.(Data de publicación: 10/10/2017).

CULTURA

Convocatoria de residencias de creación artística e estadías técnicas para proxectos de artes escénicas. Curso 2017-2018

O Concello de Santiago de Compostela abre a segunda convocatoria de residencias de creación ou estadías técnicas para proxectos de artes escénicas na Sala Agustín Magán (situada no Centro Sociocultural de Santa Marta). As residencias serán de creación e investigación artística contando con apoio loxístico e técnico pero en ningún caso conlevarán dotación económica ningunha.

Direccións relacionadas

CONCELLARÍA DE POLÍTICAS SOCIAIS, DIVERSIDADE, SAÚDE E CENTROS CÍVICOS

Bases da convocatoria de axudas individuais para uso do taxi como medio alternativo adaptado

Publícanse as bases da convocatoria de axudas individuais para o uso do taxi como medio alternativo adaptado.

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Concellería de Igualdade

Corrección de erros das Bases e convocatoria de subvencións para o fomento de actividades a prol da igualdade

Publícanse corrección de erro ás Bases e Convocatoria de Subvencións para o fomento de actividades a prol da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero para o ano 2017, publicadas no BOP da Coruña do 27 de xuño de 2017 (núm. 120).

Onde di:
14. XUSTIFICACIÓN E PAGO DA SUBVENCIÓN. "O prazo para a xustificación da subvención terminará o 30 de
octubre de 2017".
Debe dicir:
14. XUSTIFICACIÓN E PAGO DA SUBVENCIÓN. "O prazo para a xustificación da subvención terminará o 30 de
novembro de 2017".

CONCELLARÍA DE FACENDA. TESOURERÍA

Anuncio de exposición pública e do inicio do período voluntario de cobranza do imposto sobre actividades económicas do período impositivo 2017

Configurado pola Tesourería o padrón do imposto sobre actividades económicas do período impositivo 2017, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), o citado padrón estarán a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na Rúa Presidente Salvador Allende nº 4-baixo, durante un prazo de 15 días a contar dende a data da publicación do anuncio, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo.

O inicio do prazo de reclamación comezará a contar dende a data de publicación do anuncio no BOP.

O período voluntario de pagamento deste tributo será o comprendido entre o 20 de setembro e o 20 de novembro de 2017.

Documentos relacionados

CONCELLARÍA DE FACENDA. TESOURERÍA

Exposición pública do padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, canon da auga, saneamento e depuración de augas residuais, e recollida e tratamento de residuos

Configurado pola empresa concesionaria do servizo de subministración domiciliaria de auga potable e saneamento e depuración de augas residuais, e xestora da recadación en período voluntario da taxa por prestación do servizo de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, o padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, canon da auga, saneamento e depuración de augas residuais, e recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos correspondente ao 3º bimestre de 2017, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), o citado padrón estará a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na Rúa Presidente Salvador Allende nº 4-baixo, durante un prazo de 15 días a contar dende a data da publicación do anuncio, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo, e, no seu caso, formular as reclamacións oportunas.

O inicio do prazo de reclamación comezará a contar dende a data de publicación do anuncio no BOP.

O período voluntario de pagamento deste tributo será de dous meses a contar desde a data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña

Documentos relacionados

EDUCACIÓN

Obradoiros nas escolas infantís municipais. Curso 2017/18

Aberto o prazo de inscrición nos obradoiros nas escolas infantís municipais de Conxo, As Fontiñas e Meixonfrío-Salgueiriños para o curso 2017/18.

As admisións realizaranse por rigorosa orde de entrada no rexistro municipal ata cubrir as prazas dispoñibles na escola.

Os solicitantes deberán cubrir a solicitude e presentala no Rexistro Xeral do Concello de Santiago (rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo).

Direccións relacionadas


Compartir: