PERSOAL

Aprobación definitiva da modificación da relación de postos de traballo

Rematado o prazo de información pública ao que se someteu o acordo da Xunta de Goberno da Cidade de Santiago de Compostela, en sesión celebrada o día 15 de setembro de 2017, relativo á modificación da Relación de Postos de Traballo que afecta a diversas áreas, e non constando a presentación de reclamacións, suxestións ou alegacións, o acordo elévase a definitivo e de conformidade co que dispón o artigo 202 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de emprego público de Galicia,

PADRÓN MUNICIPAL

Anuncios relativos ao Padrón Municipal

Publícanse varios anuncios relativos a baixas de oficio no Padrón Municipal.

Documentos relacionados

TESOURERÍA. SECCIÓN DE INSPECCIÓN TRIBUTARIA

Anuncio de notificación de procedemento de comprobación limitada

Anuncio de notificación de 8 de novembro de 2017 en procedemento de comprobación limitada.

Direccións relacionadas

CONCELLARÍA DE IGUALDADE, DESENVOLVEMENTO ECONÓMICO E TURISMO

IV Plan de Igualdade do Concello de Santiago de Compostela

O Pleno da Corporación, na sesión ordinaria do 21/09/2017, aprobou o IV Plan de Igualdade do Concello de Santiago de Compostela 2017-2020.
Para consultar o seu contido prema aquí

Sociedade Municipal de Xestión do Transporte Urbano de Santiago S.A

Anuncio da licitación do servizo de asistencia técnica de mantemento dun sistema de xestión, control e cobro nos aparcadoiros de Xoan XXIII e Belv&

No BOP da Coruña do 30 de outubro de 2017 publícase anuncio da licitación do subministro, instalación e servizo de asistencia técnica de mantemento, durante o período de garantía, dun sistema de xestión, control e cobro nos aparcadoiros de Xoan XXIII e Belvís e na dársena de autobuses en Santiago

Direccións relacionadas

Servizo de Tesourería- Sección de Recadación

Anuncio de notificación de 11 de outubro de 2017 en procedemento embargo de contas corrientes

De conformidade co establecido no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, cítase aos obrigados tributarios que figuran no anuncio do BOE de 23 de outubro de 2017 para que comparezan persoalmente ou mediante representante debidamente acreditado nas oficinas do Concello de Santiago de Compostela.
Lugar de comparecencia: Oficina de Atención ao Contribuinte, sita na rúa Presidente Salvador Allende nº 4 baixoo, de Santiago de Compostela (A Coruña), en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.

Prazo de comparecencia: A comparecencia para recibir a notificación aludida deberá producirse no prazo de quince días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado. Se o interesado non comparece nese prazo, a notificación entenderase producida para todos os efectos legais, desde o día seguinte ao do vencimiento do prazo antes sinalado.

Servizo de Tesourería- Sección de Recadación

Anuncio de notificación do 19 de outubro de 2017 en procedemento embargo de soldos e salarios

De conformidade co establecido no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, xeral tributaria, non sendo posible notificarlles os procedementos de dilixencias de embargo de soldos e salarios que se relacionan no anuncio do BOE de 23 de outubro de 2017 cítase aos obrigados tributarios que figuran nese anuncio para que comparezan persoalmente ou mediante representante debidamente acreditado nas oficinas do Concello de Santiago de Compostela.

Lugar de comparecencia:
Oficina de Atención ao Contribuínte, sita na rúa Presidente
Salvador Allende nº 4 baixo, de Santiago de Compostela (A Coruña), en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres.

Prazo de comparecencia: A comparecencia para recibir a notificación deberá producirse no prazo de quince días naturais contados desde o seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado. Se o interesado non comparece nese prazo, a notificación entenderase producida para todos os efectos legais, desde o día seguinte ao do vencimiento do prazo antes sinalado.

SERVIZOS COMUNITARIOS

Convocatoria da proba previa á obtención do permiso municipal de condutor

Anuncio da convocatoria da proba previa á obtención do permiso municipal de condutor.

O prazo para a presentación de solicitudes rematará o día 29 de decembro 2017.

CONCELLARÍA DE POLÍTICAS SOCIAIS, DIVERSIDADE, SAÚDE E CENTROS CÍVICOS

Convocatoria de bolsas de comedor, actividades extraescolares, material escolar ou conciliación. Curso 2017/18

Publicase a modificación das bases da convocatoria de bolsas de comedor, actividades extraescolares, material escolar ou conciliación para o curso 2017/18.


Compartir: