• Asesora e orienta a muller sobre os seus dereitos e formas de inserción laboral.
  • Presta información e asesoramento xurídico, así como atención psicolóxica ás mulleres que a demanden.
  • Dispón dun servizo de atención domiciliaria da infancia.
  • Desenvolve programas de promoción e participación social, de prevención e intervención para colectivos de mulleres de alto risco.

CENTRO DE INFORMACIÓN ÁS MULLERES (CIM)

O CIM é un servizo de información ás mulleres, dependente da Concellería da Muller, que proporciona con carácter permanente:

- Asesoramento xurídico.
- Atención psicolóxica.
- Orientación profesional.
- Información en materia de recursos.
- Calquera outra información encamiñada á consecución da igualdade das mulleres que de forma individualizada o demanden.
- Información e asesoramento en materia de igualdade de oportunidades aos grupos de mulleres que de forma colectiva o demanden.

Os principios de actuación do CIM son:

O anonimato na identidade das usuarias, salvo decisión contraria destas.
O respecto á vontade das usuarias na busca das posibles solucións e alternativas ás consultas expostas.
A gratuidade de todos os servizos que se houberan de prestar, e todo iso atendendo á vocación de servizo público.

O respecto ao principio de confidencialidade por parte do persoal do CIM, que garantirá a privacidade das comunicacións, salvo vontade en contra das usuarias.

Os horarios de atención do CIM, de luns a venres, son os seguintes:

- Atención ao público: das 09.00 ás 14.00 h
- Atención xurídica: das 09.00 ás 11.00 h
- Atención psicolóxica: das 11.00 ás 13 h

Pode consultar os trámites que xestiona este departamento na sede do ConcelloCompartir: