María Rozas Pérez
María Rozas Pérez
Concelleira de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, con competencias nas materias de promoción económica, comercio, emprego, políticas sociais, diversidade, economía social, maiores, saúde, na Unidade Atención ás Migracións (UAMI), cooperación ao desenvolvemento, xuventude e orzamentos participativos. Primeira tenenta de alcaldesa.

Naceu en Santiago en 1981. Licenciada en Ciencias Políticas e da Administración pola USC, con Máster de Estratexias, Axentes e Políticas de Cooperación ao Desenvolvemento polo Instituto HEGOA. A súa traxectoria profesional está vinculada á consultoría de xestión económica e patrimonial para Administracións Públicas, e foi voluntaria en varias ONGD’s e participante de movementos feministas. Foi concelleira de Economía, Facenda e Administración en Santiago no período 2015-2019
Políticas Sociais, Diversidade, Economía Social, Maiores e Saúde
O Concello aposta por políticas sociais e de saúde públicas, universais, de calidade, integrais e solidarias, con orzamentos suficientes que garantan a xestión pública directa, cun catálogo de servizos e prestacións axeitados e suficientes para atender a diversidade de demandas sociais, priorizando os programas de prevención, promoción e desenvolvemento da autonomía persoal e saúde.

Dende esta área, o Concello promove políticas de integración e normalización dos dereitos de todas as persoas. Tratase de que todas as persoas que vivan, traballen ou se acheguen a Compostela poidan desfrutar de todos os recursos e servizos que lle permitan levar unha vida digna. Así, canalízanse os medios e recursos suficientes para facilitar que as condicións de vida (ingresos, vivenda, servizos básicos, servizos educativos e de saúde...) sexan equiparables ás do cidadán medio e cidadá media e permitan o maior desenvolvemento das capacidades e competencias persoais.

Esta Concellería atende as necesidades básicas da cidadanía, a través da promoción da saúde e a prestación de servizos sociais, en colaboración e coordinación cos distintos departamentos municipais, cos axentes sociais do concello, co tecido asociativo e co movemento cidadán, particularmente coas entidades do terceiro sector.

Entre as súas funcións está tamén a coordinación e corresponsabilidade política e técnica na loita contra todas as formas de exclusión e discriminación, implicando a todas as áreas municipais, concellos limítrofes, outras institucións públicas e as ONG´s implicadas na loita contra a pobreza e exclusión en Santiago de Compostela.

En definitiva, esta área promove un Concello máis igualitario e xusto, amigable para as persoas maiores, integrador das diversidades, saudable, socialmente responsable, solidario e con servizos accesibles para todas as persoas.
UAMI
Esta área ostenta tamén as competencias en inmigración, articuladas a través da Unidade de Atención ás Migracións (UAMI). A integración social e laboral dos inmigrantes é tamén unha cuestión de primeira orde para o Goberno municipal. Para conseguir este obxectivo o Concello convoca axudas asistenciais e bolsas de estudo e organiza programas de formación de adultos de minorías étnicas. As axudas fanse extensivas, mediante a convocatoria de subvencións, tamén para aqueles organismos ou asociacións dedicadas a prestarlle atención social aos inmigrantes.
Xuventude
Este departamento canaliza a política municipal en materia de xuventude, promovendo medidas que abranguen no só a cuestións económicas e de emprego, senón tamén de promoción dunha maior participación da mocidade na adopción das políticas que lles afectan. Ten como eixes de traballo a promoción do emprego xuvenil, o asesoramento e orientación laboral e o acceso á vivenda, así como a promoción do asociacionismo xuvenil e a dinamización sociocultural da xente nova.

Desenvolve iniciativas propias dirixidas á xuventude, así como das que xorden dos propios colectivos cun labor de apoio e asesoría técnica, ou establecendo as correspondentes liñas de axuda. As actividades formativas, as novas tecnoloxías, as melloras fiscais, a información, o deporte ou os intercambios culturais son un importante eixe das posibilidades, demandas e ofertas para a mocidade de Santiago.


Compartir: