• O Padrón municipal é o rexistro administrativo onde consta a veciñanza dun municipio. Os seus datos constitúen proba da residencia no municipio e do domicilio habitual nel. As certificacións que dos devanditos datos se expidan terán carácter de documento público e fidedigno para todos os efectos administrativos. Realiza todas as actuacións necesarias para que os datos sexan reais.

  TRÁMITES TELEMÁTICOS OU PRESENCIAIS:
  -Consulta do censo electoral
  -Expedición dos certificados individuais de empadroamento . Tamén pode descargar o certificado de empadroamento individual na sede electrónica do Concello.

  TRÁMITES EXCLUSIVAMNETE PRESENCIAIS NAS OFICINAS DO PADRÓN
  -Xestión de altas e baixas do padrón municipal
  -Cambio de domicilio dentro do termo municipal
  -Modificación dos datos persoais (cambio do nivel de estudos, cambio de nacionalidade, inversión de apelidos…)
  -Xestión da renovación de persoas estranxeiras
  -Xestión da confirmación de persoas estranxeiras
  -Certificados de empadroamento colectivo, certificados de convivencia

Documentación requirida

• Folla padroal asinada por TODAS as persoas maiores de idade
• Acreditación da identidade de TODAS as persoas asinantes. Son documentos válidos:

a) DNI
b) Tarxeta de residencia en vigor e o pasaporte do país de procedencia, no suposto de cidadanía
de estados membros da Unión Europea.
c) NIE e pasaporte das persoas estranxeiras non europeas.
- Para as persoas menores de 14 anos sen documento propio achegarase o libro de familia, ou
o certificado de nacemento e o documento en que conste a súa garda e custodia (se o
houber). No caso dos menores, deberán asinar as altas e cambios de domicilio os dous
proxenitores. Excepcionalmente so pode admitirse a inscrición no padrón mediante unha
declaración responsable nos casos de atribución de garda e custodia en exclusiva ou cando non
exista resolución xudicial, nunha serie de supostos moi concretos, que se reflicten nos anexos I e
II que figuran máis abaixo.

• Acreditación da vivenda. Son documentos válidos:
a) Xustificante da propiedade do inmoble ou do arrendamento (escritura de propiedade, recibo
do IBI ou contrato de arrendamento actualizado). Se non ten o contrato actualizado, deberá
presentar unha factura do pago do último mes.
b) Se non é a persoa propietaria nin a titular de contrato de alugueiro, debe presentar a
autorización da propiedade da vivenda ou, en seu caso, da persoa a nome de quen figura o
contrato de alugueiro actualizado. Se o contrato non está actualizado deberá acompañalo dun
recibo de pagamento do alugueiro do último mes. Deberá exhibir o documento de identidade
orixinal da persoa que autoriza.

Pode consultar os trámites que xestiona este departamento na sede do Concello

TrámitesCompartir: