O Departamento de Contratación facilita os pregos de condicións económicos, administrativos e técnicos, compulsa documentación de contratos convocados polo Concello e informa sobre expedientes en curso, condicións de contratos e proxectos de execución de obras.

Tamén asesora a Corporación na materia de contratación administrativa, colabora cos departamentos municipais para a contratación de bens e coordina os labores de secretaría das mesas de contratación municipais (concursos, subhastas e procedementos negociados).

Encárgase de tramitar as licitacións, os expedientes de contratación de obras de investimento, obras de mantemento, xestión de servizos públicos, subministracións, compras e adquisicións, consultorías, asistencias técnicas e proxectos de obras municipais. Ademais realiza o seguimento xurídico-administrativo de obras municipais en materias de publicidade, incidencias, modificacións, revisións de prezos, sancións, liquidacións e recepcións.

Intercambia información coa Intervención municipal sobre aspectos económicos das contratacións e cos técnicos responsables da dirección facultativa ou supervisión dos contratos e realiza a tramitación administrativa das certificacións de obras, servizos, subministros, adquisicións e honorarios derivadas dos contratos tramitados co fin de realizar a comprobación, aprobación e notificación e de efectuar a devolución de fianzas dos contratos.

Rexistro de licitadores
O Rexistro de licitadores ten como finalidade facilitar a concorrencia e axilizar a tramitación dos procedementos administrativos de contratación do Concello e constitúe un catálogo de persoas naturais ou xurídicas interesadas en ofrecer as súas prestacións derivadas da súa actividade empresarial.

Pode consultar os trámites que xestiona este departamento na sede do ConcelloCompartir: