O Consorcio é unha entidade de dereito público de carácter interadministrativo, de titularidade do municipio de Santiago, creado polas Administracións do Estado, Comunidade Autónoma de Galicia e o municipio de Santiago de Compostela.

Entre os seus fins destacan os de servir de apoio e de xestión ao Real Padroado da Cidade; asegurar o mantemento e a axeitada xestión das instalacións, equipamentos e servizos dotados como consecuencia de actuacións acordadas polo mesmo Real Padroado; e promover o exercicio coordinado das competencias da Administración do Estado, da Comunidade Autónoma e do municipio.Compartir: