Servizo para a execución do programa piloto para a implantación dun servizo de atención á infancia para a conciliación da vida laboral, familiar e persoal na Ludoteca das Fontiñas

COMUNICACIÓN INTERRUPCIÓN DE PRAZOS POLO COVID-19
En virtude da disposición adicional terceira do Real decreto 463/2020, do 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria provocada por COVID-19, que establece a interrupción dos prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público, seguindo as instrucións da Subdirección Xeral de Coordinación da Contratación Electrónica, COMUNÍCASE:
Que se suspenderon as sesións das mesas de contratación correspondentes a esta licitación, e que se retomarán unha vez restablecida a normalidade, da que serán informados puntualmente.

COMUNICACIÓN DE INTERRUPCIÓN DE PLAZOS POLO COVID-19
En virtud de la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que establece la interrupción de plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, siguiendo las instrucciones de la Subdirección General de Coordinación de la Contratación Electrónica, SE COMUNICA:
Que se han suspendido las sesiones de las mesas de contratación correspondientes a esta licitación, y que se reanudarán una vez restablecida la normalidad, de lo cual serán informados puntualmente.

Santiago de Compostela, 17 de marzo de 2020
----------------------------------------------------------------------

Número de expediente municipal

CON/22/2019

Estado da contratación

Licitacion

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 12/02/2020 na plataforma de licitación do Concello de Santiago de Compostela.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos da publicación

PLACE.- 28-01-2020
Perfil do Contratante Concello de Santiago: 28-01-2020
Plataforma de licitación electrónica Concello de Santiago: 28-01-2020

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: