Servizo de conservación, reparación, pequena reforma ou ampliación de diversos edificios e instalacións dependentes do Concello de Santiago 2019.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 13-01-2020, adxudicou o contrato de "Servizo de conservación, reparación, pequena reforma ou ampliación de diversos edificios e instalacións dependentes do Concello de Santiago 2019" a prol da empresa ESPINA Y DELFIN SL (CIF: B15026693), que oferta unha baixa do 22,80% sobre o cadro de prezos unitarios incorporado ao prego técnico de aplicación, ao ser a súa proposta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse electrónicamente o 11-2-2020.

Número de ofertas presentadas: 6.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 17-01-2020

Número de expediente municipal

CON/1/2019

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

521.322,32 euros/ano.
Valor estimado dos servizos 1.042.644,66 euros
Valor estimado da prórroga (2 anos + 9 meses) 1.433.636,41 euros
TOTAL DO VALOR ESTIMADO 2.476.281,07 euros

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 21 de outubro de 2019 no Portal de licitacións electrónicas do Concello de Santiago.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/?language=gl

Datos da publicación

DOUE.- Enviado 17/09/2019.
PLACE.- 18/09/2019
DOUE- Publicado 19/09/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: