Concesión de uso privativo do dominio público municipal para a explotación da cafetería sita no parque Granxa do Xesto.(CON INVITACIÓN)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 24-02-2020, autorizou o uso privativo do dominio público municipal para a explotación da cafetería sita no parque Granxa do Xesto a RICARDO ALONSO SALVADO (CIF: 78787008W), que aboará a este Concello un canon anual de 5.250 euros, sendo a súa a única oferta presentada e reunindo os requirimentos dos pregos de aplicación.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 5-3-2020.

Número de ofertas presentadas: 1.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 02-03-2020

Número de expediente municipal

CON/45/2019

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

O canon mínimo anual da licitación á cantidade de 4.964’40 euros, que ten carácter de taxa e, polo tanto, non está suxeita a IVE.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 25/09/2019 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

PUBLICADO PLACE:17-09-2019
PUBLICADO PERFIL: 17-09-2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: