Obras de rehabilitación Palacete da Finca do Espiño para equipamento municipal cultural e administrativo

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data ___, acordou a ADXUDICACIÓN PROVISIONAL das ___, á empresa ___ por un importe de ___ euros.

A empresa adxudicataria dispón dun prazo de 15 días hábiles a contar desde o día seguinte ó de publicación deste anuncio na páxina web para facer efectivo o importe correspondente á fianza definitiva (___ euros), taxas pola confirmación do contrato (___ euros) e timbres municipais (___ euros), así como a presentación dos documentos que acrediten fehacientemente que se atopa ó corrente nas súas obrigas tributarias e da seguridade social e que, asi mesmo, non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

Data de publicación da adxudicación provisional na web: ___

Número de expediente municipal

CON/24/2019

Estado da contratación

Adxudicacion provisional

Tipo de licitación

1.060.991,73 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 1/10/2019 na plataforma de licitacións do Concello de Santiago de Compostela.
https://licitacion.santiagodecompostela.gal/

Datos da publicación

PUBLICADO PLACE: 11/09/2019
PUBLICADO PERFIL: 11/09/2019

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: