Obra de reforma da cuberta e mellora da instalación de iluminación do Pavillón de Monte dos Postes (PROCEDEMENTO NEGOCIADO)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 11-08-2017, acordou adxudicar o contrato de referencia a favor da empresa CYS HISPANIA SL (CIF: B74282781), por un importe de 120.036,99 euros (IVE aparte 21%: 25.207,77 euros), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 23-08-2017

Número de expediente municipal

CON/21/2017

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 27 de xuño de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal

Documentos relacionados

Compartir: