OFICINA DE INFORMACIÓN E REXISTRO DE URBANISMO

Horario especial da Oficina de Información e Rexistro de Urbanismo do Concello

Rexistro de Urbanismo (presentación de documentación de carácter urbanístico):
Enderezo: Pazo de Raxoi, Praza do Obradoiro, 1-2º
Tel.: 981 542 420
Horario especial de atención ao público do 19 de xuño ao 8 de setembro: de 9:00 a 13:00 h.

EDUCACIÓN

10ª Edición dos Premios Educacompostela

O Concello de Santiago de Compostela convoca os Premios Educacompostela (coa colaboración pedagóxica de Nova Escola Galega), co fin de recoñecer, promover, premiar e difundir públicamente aqueles materiais educativos que polo seu valor e interese poidan contribuír ao desenvolvemento educativo de Galicia, favorecendo a innovación, a calidade na educación e a renovación pedagóxica.

Direcciones relacionadas

PERSOAL

Listaxes de agarda para a provisión de prazas de técnico/a medio en informática

O Concello de Santiago de Compostela anuncia convocatoria pública, co obxecto da elaboración de listas de agarda e posterior nomeamento de funcionario interino técnico/a medio en informática, do subgrupo A2, nivel 18.

Máis información en Emprego do Concello

Data de publicación: 9/10/2016
Data da publicación listaxe provisional de admitidos:02/11/2016
Data da publicación da listaxe definitiva de admitidos: 24/02/2017
Data da publicación das cualifiacións obtidas polos aspirantes: 08/03/2017

SECRETARÍA XERAL

Aprobación inicial da modificación do Regulamento orgánico municipal do Pleno do Concello de Santiago de Compostela

O Concello de Santiago de Compostela, en sesión plenaria ordinaria celebrada o día 15 de xuño de 2017, aprobou inicialmente a modificación do Regulamento orgánico do Pleno, que se somete a información pública polo prazo de 30 días para que os interesados poidan presentar as reclamacións e suxestións que estimen oportunas.

SECRETARÍA

Aprobación inicial da modificación Regulamento do Consello Municipal de Saúde de Santiago de Compostela

O Pleno da corporación do Concello de Santiago de Compostela na sesión ordinaria que tivo lugar o día 15 de xuño de 2017, aprobou inicialmente a modificación do Regulamento do Consello Municipal de Saúde do Concello de Santiago de Compostela.
En cumprimento do disposto no artigo 49 da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local, sométese ao trámite de información pública e audiencia ás persoas interesadas por un prazo de 30 días para os efectos de presentación de reclamacións ou suxestións.

TESOURERÍA.SECCIÓN DE XESTIÓN TRIBUTARIA

Exposición pública do padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, canon da auga, saneamento e depuración de augas residuais, e recollida e tratamento de residuos

Configurado pola empresa concesionaria do servizo de subministración domiciliaria de auga potable e saneamento e depuración de augas residuais, e xestora da recadación en período voluntario da taxa por prestación do servizo de recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos, o padrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, canon da auga, saneamento e depuración de augas residuais, e recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos correspondente ao 2º bimestre de 2017, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), o citado padrón estará a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na Rúa Presidente Salvador Allende nº 4-baixo, durante un prazo de 15 días a contar dende a data da publicación do anuncio, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo, e, no seu caso, formular as reclamacións oportunas.

O período voluntario de pagamento deste tributo será de dous meses a contar desde a data de publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

Direcciones relacionadas

FESTAS

Subvencións a asociacións culturais e festas patronais para infraestruturas

A convocatoria vai dirixida a todas as asociacións culturais e de veciños legalmente constituidas no municipio ou no seu defecto as comisión de festas e en defecto destas tamén poderá acollerse a esta convocatoria calquera outra entidade constituida xurídicamente no Concello de Santiago.

O prazo de presentación de solicitudes comezará ao día seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no BOP da Coruña e rematará, en todo caso, o 31 de outubro de 2017. De se esgotar o crédito orzamentario establecido no apartado 2 destas bases antes desa data, considerarase tamén rematado o prazo de presentación.

Documentos relacionados

Deportes

Convocatoria de subvencións deporte federado 2017

Publícase a convocatoria de subvencións destinadas ao fomento do deporte federado ano 2017.

O prazo para presentación de solicitudes será desde o 18 de xullo ata o 7 de agosto, ambos inclusive.

As solicitudes deberán presentarse no Rexistro Xeral do Concello (R/ Presidente Salvador Allende, 4 Baixo - Galeras), de luns a venres en horario de 9,00 a 13,00 h.

FESTAS

Subvencións para a instalación de intrafestruturas e actividades promovidas por asociacións culturais, veciñais ou festas patronais do Concello de Santiago de Compostela

Publícanse as Bases da convocatoria de subvención á instalación de infraestruturas e actividades promovidas por asociacións culturais e festas patronais do Concello de Santiago de Compostela mediante a modalidade de "axudas en especie" 2017.

O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da publicación do anuncio de convocatoria no BOP da Coruña e rematará, en todo caso, o 31 de outubro de 2017.


Compartir: