RECAUDACIÓN

Anuncios BOE notificacións de denuncia e resolucións de recurso

Publicación de Aunciospublicados no BOE relativos a notificacións de denuncia e resolucións de recurso.

EDUCACIÓN

Escolas de verán 2018. Programa municipal de conciliación

O Departamento de Educación e Cidadanía do Concello de Santiago ten previsto a realización dun programa de conciliación laboral e familiar no período das vacacións do verán 2018 (xuño- xullo e setembro). Este programa comprende un conxunto de actividades, a desenvolver en instalacións do CEIP das Fontiñas e do CEIP Raiña Fabiola, destinadas á poboación escolarizada en educación Infantil e Primaria do municipio de Santiago. Este programa concíbese como un espazo educativo, de promoción do ocio e o tempo de lecer, ademais dun recurso para a conciliación familiar e laboral no tempo de vacacións.

Destinatarios: nenos e nenas que cursen estudos en centros de educación infantil e primaria, entre o 2º Ciclo de Educación Infantil e o 3º Ciclo de Educación Primaria de Santiago (ámboslos dous inclusive).

Prazo de inscrición: do 16 ao 31 de maio de 2018. (ámbolos dous inclusive).

Direcciones relacionadas

CULTURA

Convocatoria aberta de axudas de apoio a procesos e actividades culturais para entidades sen ánimo de lucro 2018-2019

A convocatoria vai dirixida a entidades sen fins de lucro, nomeadamente asociacións e fundacións, dedicadas á produción de actividades culturais, que desenvolvan maioritariamente a súa actividade en Galicia.

As actividades subvencionables son todas aquelas que teñan carácter cultural e que sucedan nun único espazo ou en varias localizacións dentro do término municipal de Santiago de Compostela ao longo dunha ou varias xornadas.

O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación da convocatoria no BOP.

Documentos relacionados

Direcciones relacionadas

EDUCACIÓN

Obradoiros de verán nas escolas infantís municipais

Apertura do prazo de inscrición nos obradoiros de verán nas escolas infantís municipais de Conxo, As Fontiñas e Meixonfrío-Salgueiriños.

Os destinatarios son nenos e nenas empadroados no Concello de Santiago de Compostela que cursen os seus estudos (2º ciclo de educación infantil e 1º e 2º de educación primaria) en centros de educación infantil e primaria, con idades comprendidas entre os 3 e os 8 anos.

As admisións realizaranse por rigorosa orde de entrada no Rexistro municipal dende o 15 de maio ata cubrir as prazas dispoñibles en cada escola. Os nenos e nenas que están matriculados nos obradoiros que se desenvolven ao longo deste curso escolar -co pago de matrícula correspondente- terán acceso directo, sempre que confirmen a súa asistencia antes do 14 de maio.

Direcciones relacionadas

EDUCACIÓN

Escolas infantís municipais

A Xunta de Goberno aprobou os prazos de admisión e matrícula nas escolas infantís municipais de Conxo, Fontiñas e Meixonfrío-Salgueiriños, para o próximo curso 2018-2019.

Prazos de inscrición:
- Solicitudes de reverva de prazas e traslados: do 1 de marzo ao 12 de marzo 2018
- Solicitudes de novo ingreso: do 16 de marzo ao 16 de abril de 2018

TESOURERÍA. SECCIÓN DE XESTIÓN TRIBUTARIA

Exposición pública e do inicio do período voluntario de cobranza da taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reserva de vía pública para aparcamento exclusivo. Ano 2018

Configurado pola Tesourería o padrón da taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reserva de vía pública para aparcamento exclusivo do período impositivo 2018, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), o citado padrón estará a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na rúa Presidente Salvador Allende, n.º 4-baixo, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo.

O período voluntario de pagamento deste tributo será o comprendido entre o 05 de maio e o 05 de xullo de 2018.

Documentos relacionados

TESOURERÍA. SECCIÓN DE XESTIÓN TRIBUTARIA

Exposición pública e do inicio do período voluntario de cobranza da taxa pola ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa do período impositivo 2018

Configurado pola Tesourería o padrón da taxa pola ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa do período impositivo 2018, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), o citado padrón estará a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na Rúa Presidente Salvador Allende, n.º 4-baixo, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo.

O período voluntario de pagamento deste tributo será o comprendido entre o 05 de maio e o 05 de xullo de 2018.

Documentos relacionados

CULTURA

Convocatoria aberta de axudas de apoio a procesos e actividades culturais 2018-2019

Publicación da convocatoria aberta de axudas de apoio a procesos e actividades culturais 2018-2019.
As actividades subvencionables poderán ser festivais, obradoiros, ciclos, conferencias, cursos, espectáculos, concertos
e outros.

O prazo de presentación de solicitudes será de 30 días hábiles, contados a partir do día seguinte da publicación da convocatoria no BOP. As solicitudes presentaranse no rexistro do Concello de Santiago de Compostela ou calquera dos medios previstos no artigo 16.4 da lei 39/2015, de 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas.

SECRETARÍA XERAL

Anuncio aprobación definitiva da asunción directa da xestión dos servizos da ORA e grúa

Anuncio de aprobación definitiva da memoria de asunción directa da xestión dos servizos da ORA e grúa.

Documentos relacionados

ATENCIÓN AO CONTRIBUÍNTE

Anuncio servizos económicos

O Concello de Santiago informa que nas vindeiras semanas remitiranse as liquidacións tras o proceso de regularización catastral posto en marcha pola Dirección Xeral do Catastro, dependente do Ministerio de Hacienda, dentro do marco do Plan de Regularización 2014-2017, aprobado por Resolución do 16 de febreiro do 2016, da Dirección Xeral do Catastro publicada no BOE nº 45, de 22.02.2016.

Para facilitar a tramitación e ofrecer información do proceso e das vías de subsanación ante a Dirección Xeral do Catastro, o Concello reforza a Oficina de Información ao Contribuínte e facilita o fraccionamento ou aprazamento do pago.

A Oficina atópase na rúa Presidente Salvador Allende, 4-baixo. Pódese pedir cita previa no 881 599 977, en horario de 8:00 a 20:00 horas, ou ben a través da web www.santiagodecompostela.gal dentro do epígrafe Transparencia/Relacións coa cidadanía no apartado Cita previa


Compartir: