TRÁFICO

Listaxe provisional de admitidos para a realización de actividades artesanais na Praza de San Martiño (2º trimestre)

Publícase a listaxe provisional de admitidos para a realización de actividades artesanais na Praza de San Martiño no segundo trimestre do ano (abril, maio e xuño).

EDUCACIÓN

Programa municipal de conciliación de "Semana Santa 2017"

O Departamento de Educación e Cidadanía do Concello de Santiago ten previsto a realización dun programa de conciliación laboral e familiar no período das vacacións de Semana Santa 2017 (10, 11, 12 e 17 de abril). Este programa comprende un conxunto de actividades, a desenvolver en instalacións do CEIP As Fontiñas e do CEIP Raíña Fabiola, destinadas á poboación escolarizada en educación Infantil e Primaria do municipio de Santiago.

Abrirase un prazo de inscrición e matrícula entre os días 24 de marzo e o 4 de abril de 2017 (ambos os dous incluídos). Para participar no programa terán que cubrir o impreso de matrícula e entregala no Rexistro Xeral do Concello de Santiago (Rúa Presidente Salvador Allende, 4) ou no Rexistro Auxiliar do Centro Sociocultural e Xuvenil Municipal O Ensanche (Rúa de Frei Rosendo Salvado 14-16). Xunto co impreso de inscrición deberán achegar o xustificante de pagamento na conta bancaria municipal en ABANCA ES89 2080-0388-2031-1000-2662.
Deberán indicar no momento de facer o ingreso: Nome e apelidos do neno/a solicitante e modalidade escollida.

RECADACIÓN

Edicto de citación para a notificación de procedemento de constrinximento

Anuncio de notificación de 9 de marzo de 2017 en procedemento de constrinximento (Servicio de Tesourería-Sección de Recadación).

Direcciones relacionadas

EDUCACIÓN

Prazos de admisión e matrícula na rede municipal de escolas infantís. Curso 2017/18

A Xunta de Goberno aprobou os prazos de admisión e matrícula nas escolas infantís municipais de Conxo, Fontiñas e Meixonfrío-Salgueiriños, para o próximo curso 2017-2018.

Prazos de presentación de solicitudes:
- Renovación de praza ou traslado: do 1 ao 10 de marzo de 2017
- Solicitudes de novo ingreso: do 15 de marzo ao 17 de abril de 2017

EDUCACIÓN

Admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos. Curso 2017-18

Publícase o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria
obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.

SERVIZOS ECONÓMICOS. OFICINA ORZAMENTARIA

Aprobación definitiva do orzamento xeral e do cadro de persoal para o exercicio 2017 do Concello de Santiago de Compostela

Anundio da aprobación definitiva do orzamento xeral e do cadro de persoal para o exercicio 2017 do Concello de Santiago de Compostela.

Documentos relacionados

TRÁFICO

Autorizacións actividades artesanais

O Concello habilita un novo espazo para a exposición de actividades artesanais na Praza de San Martiño, delimitándose 20 postos cunha superficie para cada un deles de 1,5x1 m.
Prazo de presentación de solicitudes: dende o 20 ata o 27 de marzo de 2017. A listaxe provisional de solicitudes publicarase o 28 de marzo e a definitiva o día 31 de marzo de 2017.

PERSOAL

Modificación puntual da relación de postos de traballo

A Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada o día 24 de febreiro de 2017, aprobou definitivamente a modificación puntual da relación de postos de traballo que afecta á área de dinamización social, ao servizo da asesoría xurídica e á sección de circulación vial da área de mobilidade e seguridade cidadá.

Documentos relacionados

CONCELLERÍA DE POLÍTICAS SOCIAIS, DIVERSIDADE E SAÚDE

Consulta publicación previa do Regulamento do Consello Municipal de Saúde

Ao abeiro do disposto no artigo 133 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de procedemento administrativo común das administracións públicas, publícase o texto do Proxecto de Regulamento do Consello Municipal de Saúde a efectos de cumprimento do requisito de consulta pública.


Compartir: