INSPECCIÓN TRIBUTARIA

Anuncio de notificación en procedemento de comprobación limitada

De conformidade co establecido no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de dicembro, xeneral tributaria, non sendo posible notificarlles os actos que se relacionan a pesar dos intentos realizados, cítase aos obrigados tributarios que figuran neste anuncio para que comparezan persoalmente ou mediante representante debidamente acreditada nas oficinas do Concello de Santiago de Compostela.

Prazo de comparecencia: quince días naturais contados dende o seguinte ao aa publicación do anuncio no Boletín Oficial do Estado.

Lugar de comparecencia: Oficina de Atención ao Contribuínte, sita na rúa Presidente Salvador Allende núm. 4 baixo, de Santiago de Compostela, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres.

Documentos relacionados

SERVIZOS COMUNITARIOS

Permiso Municipal de Condutor

Publicación da listaxe de admitidos para a realización da proba previa á obtención do Permiso Municipal de Condutor.

Direcciones relacionadas

POLICÍA LOCAL

Obxectos perdidos

Dende o día 16 ata o día 31 de xaneiro encóntrase exposta no Tablón de Anuncios do Concello de Santiago a relación de obxectos perdidos correspondentes ao ano 2017 obrantes na Xefatura da Policía Local.
Para porder realizar consultas sobre os mesmos, as persoas interesadas deberán dirixirse á Xefatura da Policía Local de luns a venres, en horario de 09:00 a 14:00 h.

Direcciones relacionadas

VIVENDA E REHABILITACIÓN

Programa LIMIAR

A Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela, na sesión que tivo lugar o día 22 de decembro de 2017, aprobaou as bases reguladoras da creación da listaxe municipal de propietarios de edificios residenciais implicados en actuacións para a súa rehabilitación do Concello de Santiago de Compostela.

Poderán solicitar a súa inclusión na LIMIAR as comunidades de propietarios e persoas privadas, tanto de natureza física como xurídica, propietarias de edificios que cumpran os requisitos establecidos nas bases da convocatoria.

O prazo de inscrición comezará a partir do día seguinte á publicación das bases no BOP, e permanecerá aberto ata que o Concello resolva o seu peche.

TESOURERÍA. SECCIÓN DE XESTIÓN

Aprobación definitiva do expediente de modificación da ordenanza fiscal 1.01 do imposto sobre bens inmobles

O Pleno do Concello de Santiago de Compostela, na sesión celebrada o 19 de outubro de 2017, adoptou o acordo de aprobación provisional do expediente de modificación do artigo 3.3 da ordenanza fiscal 1.01 do imposto sobre bens inmobles.

Durante o prazo de exposición ao público non se presentaron reclamacións contra o acordo de aprobación provisional polo que se entende definitivamente aprobada.

Documentos relacionados

Concellería de Facenda

Padrón ASLI ano 2017, bimestre 05

Anuncio de exposición pública e do inicio do período voluntario de cobranza do pradrón das taxas polos servizos de subministración de auga e conservación de contadores, canon de auga, saneamento e depuración de augas residuais, e recollida e tratamento de residuos sólidos urbanos correspondente ao 05 bimestre de 2017.

Direcciones relacionadas

Educación

Información sobre charlas nutricionais

Publicase información relativa a centros e horarios onde se desenvolverán charlas nutricionais

Direcciones relacionadas

SERVIZOS COMUNITARIOS

Convocatoria da proba previa á obtención do permiso municipal de condutor

Anuncio da convocatoria da proba previa á obtención do permiso municipal de condutor.

O prazo para a presentación de solicitudes rematará o día 29 de decembro 2017.


Compartir: