• O Padrón municipal é o rexistro administrativo onde consta a veciñanza dun municipio. Os seus datos constitúen proba da residencia no municipio e do domicilio habitual nel. As certificacións que dos devanditos datos se expidan terán carácter de documento público e fidedigno para todos os efectos administrativos. Realiza todas as actuacións necesarias para que os datos sexan reais.

  -Xestión de altas
  -Cambio de domicilio dentro do termo municipal
  -Baixa por defunción
  -Modificación dos datos persoais (cambio do nivel de estudos, cambio de nacionalidade, inversión de apelidos…)
  -Expedición dos certificados de empadroamento e de convivencia
  -Xestión da renovación de persoas estranxeiras
  -Xestión da confirmación de persoas estranxeiras
  -Consulta do censo electoral

Pode consultar os trámites que xestiona este departamento na sede do ConcelloCompartir: