Míriam Louzao Fernández
Miriam Louzao Fernández
Concelleira responsable de Capital Cultural, Turismo, Educación e Memoria Histórica, con competencias nas materias de patrimonio cultural, cultura (Auditorio de Galicia, Teatro Principal e Zona C), memoria histórica, educación, turismo, incluído o relativo á Sociedade Municipal Información e Comunicación Local, S.A. (INCOLSA). Segunda tenenta de alcaldesa e voceira do Goberno municipal.
Naceu en Santiago de Compostela en 1983, é veciña do barrio de San Lázaro e ten dous fillos. Licenciada en Xornalismo e en Comunicación Audiovisual, ambas pola USC, traballou no período 2011-2023 como responsable de comunicación no Auditorio de Galicia, organismo que xestiona o Departamento de Cultura do Concello de Santiago. Con anterioridade foi a responsable de comunicación do grupo municipal do BNG en Compostela e na actualidade está no seu Consello Local. Foi integrante da directiva de diversas asociacións culturais e representante de pais e nais da Escola Infantil Municipal das Fontiñas. Estivo na directiva da ANPA do CEIP Monte dos Postes e forma parte do seu Consello Escolar.
Capital Cultural
A Área de Capital Cultural encárgase de dotar á cidadanía de estruturas, recursos e medios de participación para xestionar a cultura. O Concello exerce de axente mediador encargado de dar soporte ás iniciativas culturais do concello e actuar en sitios onde non chegue a sociedade.

Trátase dun Departamento comprometido coa defensa, recuperación, conservación e posta e valor e difusión dos patrimonios materiais e inmateriais, prestando especial atención a aqueles que se atopen nunha clara situación de ameaza. Recoñece, facilita, acompaña e promove os proxectos culturais de Compostela, fomentando o diálogo creativo entre tradición e vangarda, apoiando as iniciativas culturais e axudando ao seu desenvolvemento autónomo e consolidación.

Esta Área elabora e xestiona a programación cultural de Santiago de Compostela, coordinada dende o Auditorio de Galicia. Na actualidade, desenvolve programas como: Cineuropa, Curtocircuíto, o Ciclo de Lied, De Lugares e Órganos, as Xornadas de Música Contemporánea ou o Ciclo de Piano Ángel Brage… ademais da programación estable de Música, Artes Escénicas, Infantil&Familiar, Artes Visuais e Didáctica.

Xestiona os equipamentos culturais municipais, tales como o propio Auditorio de Galicia e o Teatro Principal, e tamén ten baixo a súa dependencia a Banda Municipal de Música.
Turismo
O Concello aposta polo turismo como principal motor económico do Concello, pero cun crecemento planificado e controlado. turismo en Santiago. Neste sentido, traballa para crear una oferta turística de calidade, baseada na autenticidade de Santiago como concello vivo, patrimonial , cultural e hospitalario, no que a cultura e o medio ambiente son os eixes transversais fundamentais para definir un desenvolvemento turístico auténtico e sostible a longo prazo. Ademais, deséñanse políticas coordenadas para entre o turismo e o resto de áreas municipais, considerando a potencialidade deste sector na xeración de emprego.

A acción municipal en materia turística baséase nos principios de transparencia, participación, accesibilidade, transversalidade, desestacionalización, descentralización e diversidade. Deféndese un modelo que prioriza a calidade fronte á cantidade, o apoio ás pequenas iniciativas turísticas, a perspectiva humana do turismo, a accesibilidade universal, o aproveitamento do patrimonio autóctono, a dinamización da cidade monumental, a consolidación da imaxe de Santiago como concello verde e a penalización da especulación de prezos.

Para atender estas necesidades, a Concellaría xestiona un Plan de Excelencia Turística e conta cunha empresa municipal, Incolsa, dedicada especificamente á promoción turística da cidade. Esta ten a función de posicionar a cidade nos diferentes mercados turísticos especializados, así como a posta en marcha de programas de diversificación e desestacionalización.
Educación
Partindo da concepción dunha educación pública de calidade, laica, promotora da igualdade, participativa, inclusiva, galega e cooperativa, enténdese a materia dun xeito amplo, sen restrinxila a un departamento, senón facendo que esta presente en todas as rúas, parques, dependencias, municipais, parroquias...

O Concello traballa neste eido planificando, facendo prospección educativa, conservando e mellorando a calidade dos centros escolares, garantindo a escolarización plena, o equipamento e os recursos didácticos das escolas municipais, colaborando na programación de novas necesidades, promovendo o desenvolvemento dos servizos educativos complementarios, as funcións socioformativas, as compensadoras, combatendo a desigualdade, a pobreza e a exclusión tamén dende a educación, a aprendizaxe e o goce da música e a danza, a función orientadora, a extraescolar, o lecer formativo ou a alfabetización audiovisual, entre outras.

Búscase facer dos centros escolares auténticos espazos de encontro e participación educativa complementarios da actividade lectiva, con programas educativos, culturais, deportivos e sociais, deseñados e programados pola cidadanía e a comunidade educativa. Promóvese a participación do profesorado, dos pais e as nais, do alumnado, do persoal non docente e a propia administración municipal nos consellos escolares, achegando os centros ao concello e viceversa e velando polo cumprimento dos dereitos de todos os sectores da comunidade educativa. representados e activos no Consello escolar municipal.

Desenvolve as súas actividades exercendo as distintas competencias que a lexislación estatal e autonómica lle asignan aos concellos no eido da educación, entre os que se atopan: o mantemento, conservación e reparación dos edificios e equipamentos escolares públicos de educación infantil e primaria, o que supón facerse cargo dos consumos de auga, teléfono, calefacción e electricidade; limpeza diaria e saneamento; conserxería e vixilancia dos centros e labores de reparación e melloras nas instalacións (carpintería, albanelería, electricidade, etc.).

A Concellería tamén se implica de forma efectiva na conciliación da vida laboral e familiar mediante o desenvolvemento de programas de actividades complementarias fóra de horario lectivo, e promove actividades extraescolares fóra de horario lectivo, durante os fins de semana e en períodos vacacionais, co obxecto de facilitar esta conciliación.


Compartir: