Concepción Fernández Fernández
Concepción Fernández Fernández
Concelleira responsable de Políticas Sociais, Diversidade, Saúde e Centros Cívicos, con competencias en Políticas Sociais, Diversidade, Economía Social, Maiores, Saúde, UMAD, UAMI, Cooperación e Rede de Centros Socioculturais.
Profesora de Intervención Sociocomunitaria no CIFP Compostela. Vive en Santiago de Compostela dende o ano 1988 e ten dous fillos. Estudou Psicoloxía e fixo o doutoramento en Psicoloxía Política. No tempo universitario foi claustral electa e responsable da Comisión Cultural das Facultade de Psicoloxía, Filosofía e Ciencias da Educación. Xa como profesora estivo activa no Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia (STEG). Nos últimos anos, a súa participación social está ligada ao Colexio Oficial de Psicoloxía, onde foi coordinadora da Comisión Intersectorial de Xénero e actualmente é secretaria.
Políticas Sociais, Diversidade, Economía Social, Maiores, Saúde e Cooperación
O Concello aposta por políticas sociais e de saúde públicas, universais, de calidade, integrais e solidarias, con orzamentos suficientes que garantan a xestión pública directa, cun catálogo de servizos e prestacións axeitados e suficientes para atender a diversidade de demandas sociais, priorizando os programas de prevención, promoción e desenvolvemento da autonomía persoal e saúde.

Dende esta área, o Concello promove políticas de integración e normalización dos dereitos de todas as persoas. Tratase de que todas as persoas que vivan, traballen ou se acheguen a Compostela poidan desfrutar de todos os recursos e servizos que lle permitan levar unha vida digna. Así, canalízanse os medios e recursos suficientes para facilitar que as condicións de vida (ingresos, vivenda, servizos básicos, servizos educativos e de saúde...) sexan equiparables ás do cidadán medio e cidadá media e permitan o maior desenvolvemento das capacidades e competencias persoais.

Esta Concellería atende as necesidades básicas da cidadanía, a través da promoción da saúde e a prestación de servizos sociais, en colaboración e coordinación cos distintos departamentos municipais, cos axentes sociais do concello, co tecido asociativo e co movemento cidadán, particularmente coas entidades do terceiro sector.

Entre as súas funcións está tamén a coordinación e corresponsabilidade política e técnica na loita contra todas as formas de exclusión e discriminación, implicando a todas as áreas municipais, concellos limítrofes, outras institucións públicas e as ONG´s implicadas na loita contra a pobreza e exclusión en Santiago de Compostela.

En definitiva, esta área promove un Concello máis igualitario e xusto, amigable para as persoas maiores, integrador das diversidades, saudable, socialmente responsable, solidario e con servizos accesibles para todas as persoas.
UAMI e UMAD
Esta área ostenta tamén as competencias en inmigración, articuladas a través da Unidade de Atención ás Migracións (UAMI) A integración social e laboral dos inmigrantes é tamén unha cuestión de primeira orde para o Goberno municipal. Para conseguir este obxectivo o Concello convoca axudas asistenciais e bolsas de estudo e organiza programas de formación de adultos de minorías étnicas. As axudas fanse extensivas, mediante a convocatoria de subvencións, tamén para aqueles organismos ou asociacións dedicadas a prestarlle atención social aos inmigrantes.

Tamén se ocupa da Unidade Municipal de Drogodependencias (UMAD), un servizo de tratamento ambulatorio que desenvolve actividades terapéuticas en materia de adición a estupefacientes. Realiza programas dirixidos a todas as persoas con problemas de consumo de drogas ou con familiares nese colectivo (programa de orientación e acollida, programa libre de drogas, programa de mantemento con naltrexona ou metadona, programa de reinserción...).
Centros Socioculturais
Santiago de Compostela conta con máis de 40 centros socioculturais distribuídos entre os diversos barrios que conforman o municipio. O gran número de centros e a súa distribución territorial responden a un interese pola deslocalización que permite que se dea unha maior multiplicidade da oferta cultural do concello e que estas iniciativas cheguen ao tempo a un maior número de persoas sen que requira o desprazamento fóra do seu ámbito espacial cotiá.

Os Centros Socioculturais constitúen o complemento perfecto para a programación de gran formato que ten lugar noutras áreas e permite que a oferta formativa, cultural e de lecer do Concello se achegue ao cidadán.

Ademais de contar cunha programación estable de exposicións, conferencias, ciclos formativos e audiovisuais, cursos, etc, a Rede de Centros Socioculturais de Compostela compleméntase coa Rede de Bibliotecas Municipais.


Compartir: