Réxime Interior
Ten a facultade para darlles as instrucións precisas aos servizos municipais para a adopción de medidas de seguridade e reparación, mantemento e conservación que requiran os edificios de propiedade municipal, en especial do Pazo de Raxoi.

En materia de Persoal desempeña a xefatura directa e inmediata do persoal municipal, agás dos corpos de Policía municipal, Bombeiros e Protección Civil. Ten a competencia de propor a estruturación e organización dos servizos administrativos do Concello no marco das áreas existentes en cada momento.

Encárgase da proposta de aprobación dos plans de formación do persoal municipal e da revisión de sistemas de organización e métodos de traballo. Ten tamén a potestade de adoptar as medidas que estime necesarias para procurar o mantemento e incremento da produtividade e do rendemento do persoal municipal. Nesta dirección, o Concello asumiu o reto da sociedade da información, cun programa de reforma integral da administración para adaptala aos novos tempos.

O Departamento de Contratación encárgase de todo o relativo as licitacións, os expedientes de contratación de obras de investimento, obras de mantemento, xestión de servizos públicos, subministracións, compras e adquisicións, consultorías, asistencias técnicas e proxectos de obras municipais. En coordinación coa Intervención municipal, xestiona todo o relativo aos aspectos económicos inherentes aos diferentes expedientes.

Ademais, un dos proxectos da corporación municipal compostelá é o de modernizar a administración. O principal obxectivo desta modernización é o de acadar unha maior racionalización no emprego dos recursos públicos así como unha maior accesibilidade aos servizos por parte do cidadán. Por iso, o departamento de Informática promove a potenciación e optimización da e-administración, favorecendo a xestión integral dos procesos, preferentemente a través das novas tecnoloxías da comunicación.

En estreita relación con este departamento traballa outro, o de Innovación, que traballa en prol do progreso e modernización da cidade e da administración, avanzando na concepción como Smart City (cidade intelixente). Santiago participa en diversos proxectos para a modernización dos servizos públicos, en materias como a eficiencia enerxética, a mobilidade, a administración municipal, etc. Este departamento funciona de xeito transversal en colaboración coas demais áreas municipais.

É competencia tamén da Alcaldía o Departamento de Atención ao Cidadán, a canle máis directa para que a cidadanía poidan acceder ao coñecemento dos seus dereitos e obrigas e a utilización dos bens e servizos públicos.
Lingua
O Concello de Santiago está comprometido coa evolución sociolingüística en positivo da lingua galega e co feito de garantir que o noso idioma sexa transmitido ás novas xeracións. A través de medidas xerais e transversais, aposta por políticas que fomenten o plurilingüísmo e o coñecemento de novas linguas, sempre a partir de que o galego é unha riqueza e unha valía.

Dende este departamento trabállase para revitalizar a lingua galega en Compostela, promovendo os instrumentos e medios necesarios para a adquisición dunha competencia lingüística axeitada, de tal xeito que as autoridades, empregados públicos e cidadáns tomen conciencia da importancia do galego e da súa capacidade e riqueza cultural. Entre os obxectivos do Concello está fomentar a normalización lingüística nun sentido transversal en todas as políticas do goberno compostelán, apostando polo galego como lingua de cohesión social.

O Servizo de Normalización Lingüística planifica, xestiona e executa as accións e medidas axeitadas para o fomento do uso e prestixio en todos os ámbitos sociais e da vida municipal. Ademais de atender á resolución de problemas lingüísticos na propia administración, é un servizo aberto á cidadanía e a colectivos, entidades asociativas, empresas e centros de ensino. Incide tamén na creación de novos espazos de uso do noso idioma de interese para a infancia e a mocidade, potenciando os programas que xa existen e abrindo novas posibilidades con base nas redes existentes na cidade equipas de normalización, asociacións, centros socioculturais, oferta de actividades para a mocidade, Universidade...
Participación e Relacións Veciñais
O Concello quere dar resposta á transversalidade que en esencia ten a democracia participativa. Entre as funcións deste departamento está velar polo correcto funcionamento das canles de participación establecidas regulamentariamente e polas axeitadas relacións entre os órganos de participación cidadá e o Concello.

Trata de garantir a participación e a decisión da veciñanza na xestión dos asuntos do Concello, dende un enfoque de equidade, solidariedade, cooperación e inclusión social. Así, canaliza as peticións e consultas da cidadanía e dos colectivos e entidades, rexistrando as súas peticións, queixas, suxestións, iniciativas e propostas, realizando igualmente os trámites administrativos necesarios. É o departamento encargado de habilitar as diversas fórmulas para dinamizar a participación da cidadanía.
Relacións institucionais
O alcalde ostenta a máxima representación municipal nas relacións con outras administracións, así como naqueles eventos ou actos institucionais nos que a cidade participa.


Compartir: