Relacións institucionais
Representación municipal nas relacións con outras administracións, así como naqueles eventos ou actos institucionais nos que a cidade participa.
Atención á Cidadanía
É a canle máis directa para que a cidadanía poida acceder ao coñecemento dos seus dereitos e obrigas e a utilización dos bens e servizos públicos. Entre as súas funcións atópanse: orientación e información, entrega de instancias, tramitación de incidencias da cidadanía, xestión da información administrativa municipal, tramitación ou a tramitación de queixas e suxestións.
Igualdade
O Concello promove a igualdade de oportunidades entre mulleres e homes, un dereito básico recollido en diferentes normas e leis. Dende este departamento trabállase por unha intervención pública e cidadá sistemática e integral que remova os obstáculos e evite a discriminación por razón de sexo, cunhas políticas que garantan a igualdade real entre mulleres e homes, a igualdade de responsabilidades e dereitos. As políticas de xénero impregnan toda a acción municipal, con propostas en todos os ámbitos ao tempo que se aplican medidas específicas destinadas á mellora da situación das mulleres.
Lingua
O Concello de Santiago está comprometido coa evolución sociolingüística en positivo da lingua galega e co feito de garantir que o noso idioma sexa transmitido ás novas xeracións. A través de medidas xerais e transversais, aposta por políticas que fomenten o plurilingüísmo e o coñecemento de novas linguas, sempre a partir de que o galego é unha riqueza e unha valía.

Dende este departamento trabállase para revitalizar a lingua galega en Compostela, promovendo os instrumentos e medios necesarios para a adquisición dunha competencia lingüística axeitada, de tal xeito que as autoridades, empregados públicos e cidadáns tomen conciencia da importancia do galego e da súa capacidade e riqueza cultural. Entre os obxectivos do Concello está fomentar a normalización lingüística nun sentido transversal en todas as políticas do goberno compostelán, apostando polo galego como lingua de cohesión social.

O Servizo de Normalización Lingüística planifica, xestiona e executa as accións e medidas axeitadas para o fomento do uso e prestixio en todos os ámbitos sociais e da vida municipal. Ademais de atender á resolución de problemas lingüísticos na propia administración, é un servizo aberto á cidadanía e a colectivos, entidades asociativas, empresas e centros de ensino. Incide tamén na creación de novos espazos de uso do noso idioma de interese para a infancia e a mocidade, potenciando os programas que xa existen e abrindo novas posibilidades con base nas redes existentes na cidade equipas de normalización, asociacións, centros socioculturais, oferta de actividades para a mocidade, Universidade...


Compartir: