Obras de reurbanización da Rúa das CANCELAS no contorno da Subestación Eléctrica (PROCEDEMENTO NEGOCIADO)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 6 de xullo de 2018, acordou Adxudicar o contrato de "Obras de reurbanización da Rúa das Cancelas no contorno da Subestación Eléctrica" a favor da empresa EXCAVACIONES MIDON SL (CIF: B15494388), por un importe de 107.686,80 euros, (IVE aparte 21%: 22.614,23 euros), ao ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

Desígnase como técnico municipal director-responsable do contrato a D. Diego Briega Argomániz, arquitecto municipal.

O gasto financiarase con cargo á aplicación orzamentaria 050 15320 61900

O contrato formalizouse en documento administrativo o 26-7-2018.

Número de ofertas presentadas: 20.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 13 de xullo de 2018.

Número de expediente municipal

CON/22/2017

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

166.697,85 euros

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 11 DE DECEMBRO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal
Compartir: