Rexeneración do pavimento de calzada da vía de servizo oeste (marxe impares) da Avda. do Cruceiro da Coruña (Negociado sen publicidade)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 28-10-2016, acordou adxudicar o contrato de "Rexeneración do pavimento de calzada da vía de servizo oeste (marxe impares) da Avda. do Cruceiro da Coruña" a favor da empresa EXCAVACIONES CERNADAS VALIÑA SL, por un importe de 123.902,48 euros, (IVE aparte 21%: 26.019,52 euros), ao ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 17-11-2016.

Número de ofertas presentadas: 9

en documento administrativo dentro do prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 04/11/2016

Número de expediente municipal

CON/45/2016

Estado de la contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

188.691,03 euros

Data de presentación de propuestas

Ata as 14:00 horas do día 28 SETEMBRO DE 2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información y documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: