Servizo de conservación, mantemento e reparación de pavimentos nos viarios do termo municipal excluído o recinto intramuros da cidade histórica

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 5 de outubro de 2018, adxudicou o contrato de "Servizo de execución de diversas operacións de conservación, mantemento e reparación de pavimentos nos viarios municipais do termo municipal excluído o ámbito do recinto intramuros da cidade histórica de Santiago de Compostela -Campaña complementaria 2018" a prol da empresa OBRAS Y VIALES DE GALICIA SL (CIF: B15608193), que oferta unha porcentaxe de baixa do 27,75% sobre o cadro de prezos unitarios definido no prego técnico de aplicación a executar ata un importe máximo de 100.000 euros IVE aparte, (IVE 21% da cantidade anterior: 21.000 euros), ao ser a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse en documento administrativo o 23-10-2018.

Número de ofertas presentadas: 5.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 11/10/2018

Número de expediente municipal

CON/33/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

100.000,00 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 18 DE XULLO DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

PUBLICADO NA PLATAFORMA DE CONTRATACION DO ESTADO O 2/07/2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: