Servizo de axuda no fogar no Concello de Santiago de Compostela.(LOTES 1 e 2)

---------------------------------------------------------------------
ACLARACIÓNS AO PREGO ADMINISTRATIVO:

Na cláusula 10 do prego, relativa a garantía provisional (1%), indícase que dita garantía debe ser incluída no SOBRE 1, xunto coa declaración responsable.
---------------------------------------------------------------------

No apartado de Documentos relacionados, aparecen os listados de persoal a subrogar dividos por Lote1 e Lote2

--------------------------------------------------------------------

PREGUNTAS E DÚBIDAS
PREGUNTA:
"EN EL APARTADO DE LA SOLVENCIA (PAGINA 4 PLIEGOS ADMINISTRATIVOS) SE REFLEJA QUE LAS EMPRESAS LICITADORAS ESTAN OBLIGADAS A TENER UN SERVICIO IGUAL AL DEL CONCURSO EN EL QUE EL IMPORTE ANUAL SEA SUPERIOR AL 25% DE LA CUANTIA DEL LOTE AL QUE SE OPTE. MI PREGUNTA ES QUÉ SI ESTA CANTIDAD DEBE SER SÓLO EN UN UNICO SERVICIO O SI, POR EL CONTRARIO, EN UN MISMO AÑO SE PUEDE ACUMULAR DICHA CANTIDAD ENTRE VARIOS SERVICIO"

RESPOSTA:
Tal e como se sinala no prego debe acreditar a execución de "AL MENOS UN TRABALLO" do mesmo tipo que o obxecto do contrato que supoña un importe anual igual ou superior ao 25% da contía do loto ao que licita
__________________________________________

PREGUNTA:
"Extensión de folios da licitación. Ten un límite de 50 folios, pero pon que poden ser escritos por una ou duas carillas.
Isto lévame a confusión xa que se o fago a dúas carillas a extensión sería de 100 carillas non de 50.
¿Poderíame confirmar se 100 carillas son aceptadas na proposta ou son só 50?"

RESPOSTA:
Tal e como se di no prego de cláusulas administrativos SON 50 FOLIOS, que poden ser escritos a unha soa cara ou a doble cara. E dicir, o limite son 50 folios independemente que estén escritos a unha cara ou a dúas caras
___________________________________________________
PREGUNTA: si os acordos con asociacions deben ir completamente elaborados e firmados como anexos ou se con desarrollar a proposta chegaria (e no caso de ser adxudicatarios entregar os acordos firmados).

RESPOSTA: Sería suficiente desenvolver a proposta e no caso de ser adxudicatario entregar os acordos
______________________________________________
PREGUNTA: ¿os anexos contan dentro dos 50 folios?

RESPOSTA: SI
_____________________________________________
PREGUNTA: ¿a guia para coidadores debe ir completa como anexo ou chega con facer referencia no proxecto?

RESPOSTA: Chega con facer referencia no proxecto
___________________________________________
PREGUNTA: ¿Cantos sobres serían por cada lote?

RESPOSTA:
SOBRE1 DOCUMENTACIÓN XERAL: Un único sobre aínda que se presenten aos dous lotes
SOBRE 2 e 3: Un sobre para cada lote a que se presenten.
___________________________________________
PREGUNTA: SOBRE Nº1. ¿Debemos introducir so a declaración responsable ou tamén o modelo europeo?

RESPOSTA:
Ao tratarse dun contrato de regulación harmonizada debe introducirse no sobre nº 1 a declaración responsable do modelo europeo que se achega nos documentos relacionados
_______________________________________
PREGUNTA: ¿El importe del contrato se refiere a la facturación del 2016 de ese contrato o al importe de facturación anual que se establecía en el pliego de ese contrato?

RESPOSTA: Tal e como se indica no prego de cláusulas refírese ao importe anual acumulado do ano de maior execución igual ou superior ao 25% da contía do lote. Estase refirendo sempre a contratos executados non aos importes establecidos nos pregos das licitacións aos que corresponden os contratos
_______________________________________
PREGUNTA:En la página 13 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en el apartado 12.3, hacen mención que la documentación no excederá de los 50 folios pero queremos saber si el índice está excluido del cómputo de dicho número al ser catalogado como "separador de portadas de los diferentes apartados" como según indican en dicha página

RESPOSTA: Dentro de cómputo de los 50 folios debe ir incluído el índice (relación de los documentos que integran la documentación del sobre nº 2, firmada por el licitador)

----------------------------------------------

Número de expediente municipal

CON/9/2017

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

Lote 1: 1.974.812,50 euros
Lote 2. 1.832.218,75 euros.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 5 DE SETEMBRO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Anuncio DOUE enviado: 28-07-2017 Publicado: 02-08-2017
Anuncio BOP enviado: 01-08-2017 Publicado: 04-08-2017
Anuncio BOE Publicado: 29-08-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal
Compartir: