Servizo corporativo de Tecomunicacións e servizo CAU (REINICIO DO EXPEDIENTE POR SENTENZA DO TSXG)

O acordo da Xunta de Goberno Local de data 23-9-2016 (corrixido por outro da data 24-2-2017), ADXUDICOU o contrato do "Servizo corporativo de telecomunicacións (telefonía fixa, telefonía móbil, comunicacións de datos e servizos adicionais) e servizo de atención ó usuario (CAU) do Concello de Santiago de Compostela" á UTE TELEFONICA DE ESPAÑA, SAU - TELEFONICA MÓVILES ESPAÑA, SAU por un importe de 239.813,18 €, IVE excluído.

O contrato formalizouse o 9-3-2017.

Número de ofertas presentadas: 3.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 13-3-2017.

Número de expediente municipal

CON/42/2012 - REINICIO

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: