Xestión do servizos de ORA e GRÚA no Concello de Santiago

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 16.01.2012, acordou a ADXUDICACIÓN do contrato á empresa SETEX APARKI, S.A., que oferta un canon anual fixo a aboar ó Concello por cada praza de aparcamento de 55 euros e un canon variable do 80% a aplicar á diferencia líquida de recadación.

Data de publicación da adxudicación na web: 17.01.2012.

A formalización do contrato efectuarase dentro dos quince días hábiles seguintes a aquél no que se reciba a notificación da adxudicación ós licitadores e candidatos.

Número de expediente municipal

CON/2/2011

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Datos da publicación

BOP 11.03.2011.

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: plopezb@santiagodecompostela.gal
Compartir: