Tarxeta de aparcamento residentes

Descrición

É un réxime de aparcamento en espazos específicos das rúas do Concello de Santiago.

Dirixido a

Ás persoas que teñan a condición de residentes segundo o establecido na Ordenanza do sistema de ordenación e regulación do servizo ORA e aparcamento de residentes.

Requirimentos

Os establecidos na Ordenanza do sistema de ordenación e regulación do servizo ORA e aparcamento de residentes.

Pode descargar o impreso de solicitude no catálogo de trámites da sede do Concello

As tarxetas retíranse nas oficinas de TUSSA situadas na rúa Clara Campoamor (estación intermodal).
Teléfono: 981 568 106.
Correto electrónico: tussa@tussa.org
Horario de atención ao público: de luns a venres de 10 a 14 horas e de 16:30 a 20:30 horas.

O titular da tarxeta debe comunicar ao Concello, no prazo máximo de 15 día, calquera modificación dos datos tidos en conta para a concesión do distintivo e, de ser o caso, proceder a súa devolución.

Notas para o cidadán

Anulación do aviso de denuncia en zona ORA
Os avisos de denuncia por exceso de tempo máximo de estacionamento, por non ter ticket ou este non ser válido, poderán anularse mediante o aboamento da tarifa de anulación correspondente, sinalada no apartado "anulación de denuncia" do parquímetro.

Normativa reguladora:
Normativa xeral. Tráfico

AVISO IMPORTANTE: Os titulares de distintivos de residentes están obrigados a comunicar formalmente ao Concello de Santiago de Compostela calquera modificación dos requisitos establecidos para a concesión da tarxeta de residentes: titularidade dos vehículos, cambio do vehículo autorizado, residencia do titular da tarxeta ou calquera outra circunstancia que fora tida en conta na concesión dos referidos distintivos. Asemade, os interesados deberán estar ao corrente no pago do imposto de vehículos de tracción mecánica e non ter sancións de tráfico pendentes de pago.
De non proceder a dita comunicación, o Concello realizará de oficio as comprobacións correspondentes. A autorización poderá quedar sen efecto cando se constate calquera modificación nas condicións non comunicadas, a existencia de débedas tributarias ou de falta de pagamento de sancións.

Solicítase en

Atención á Cidadanía
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, 4 baixo
Tel.: 981 543 128
Horario: De luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 14:00 h.
Horario especial de atención ao público do 15 de xuño ao 15 de setembro: de 9:00 a 13:00 h.

A atención presencial na Oficina de Atención á Cidadanía realizarase sen cita previa e unicamente será necesario solicitar número ou quenda na máquina dispensadora de citas (situada na entrada da Oficina).
Os cidadáns poderán obter o seu número entre as 09:00 e ás 13:00 horas. Coincidindo co horario de verán o número máximo de citas diarias será de 40. De esgotarse o número de citas antes das 13:00 horas non procederá a atención ata a xornada hábil seguinte.
Cada quenda permitirá realizar un máximo de dous trámites. No caso de ter que facer máis de dous trámites, os interesados poderán obter os números que precisen.
Nesta oficina pode solicitar a información relativa aos trámites do Concello e recoller os impresos que se precisen.

Preséntase en

Rexistro Xeral
Enderezo: Rúa Presidente Salvador Allende, n. 4 baixo
Horario: Atención presencial: de luns a venres (agás festivos), de 9:00 a 13:00 horas.

A atención presencial no Rexistro Xeral realizarase sen cita previa e unicamente será necesario solicitar número ou quenda na máquina dispensadora de citas.
Os cidadáns poderán obter o seu número ou quenda das 09:00 ás 13:00 horas.
Cada quenda permitirá realizar un máximo de dous trámites. No caso de ter que facer máis de dous trámites, os interesados poderán obter os números que precisen.

Rexistro electrónico do Concello de Santiago en sede.santiagodecompostela.gal
Tamén pode presentar calquera documentación ou solicitude dirixida ao Concello de Santiago a traves da Red SARA

Os días 24 e 31 de decembro, aínda que son hábiles a efectos de cómputo de prazos, non abrirán as oficinas municipais, agás a oficina do Rexistro Xeral sita en Galeras, 4-baixo.

Asemade poderán presentarse en calquera dos lugares indicados no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

A documentación relacionada co departamento de Atención ao Contribuínte só será recollida nese departamento.

O Rexistro Xeral NON recolle a documentación que se deba de presentar na oficina de Atención ao Contribuínte.

Para axilizar a tramitación de solicitudes relativas a temas urbanísticos e tributarios prégase a súa presentación nos rexistros auxiliares específicos.

Tramítase en

Tráfico
Enderezo: Pazo de Raxoi, baixo. Entrada pola rúa Costa do Cristo.
Tel.: 981 542321
- No caso de requerir atención presencial farase exclusivamente mediante previa cita. A cita pode solicitarse a través da páxina https://citaprevia.santiagodecompostela.gal

DocumentaciónCompartir: