Presentación

Campaña de concienciación sobre o problema dos pisos turísticos ilegais

Santiago is a host city that has a wide range of accommodation facilities for people who visit us: hotels, guesthouses, hostels for those walking the Camino de Santiago, campsites... Santiago also has important tourist rental offers you may find on Internet platforms.

However, in addition to all these regulated, legal and high-quality offers, Santiago, like many other cities, suffers from an unmeasured growth of illegal tourist rentals. These illegal offers harm both the visitors using this service and all the citizens of Santiago.

On the one hand, visitors using these illegal tourist apartments have no right to complain about any incident that may occur during their stay. In addition to this, these illegal tourist rentals do not comply with the obligations required for regulated and legal accommodation.

On the other hand, citizens of Compostela are harmed because these illegal tourist rentals are generating speculation, submerged economy and their activities do not revert positively in the neighbourhood and in those communities that host them, causing discomfort and complaints.
We love that you visit Santiago. We want to open the doors of our city, our culture and our heritage to you, as we have been doing for millions of people for more than a thousand years. And since we love that you visit us, we do not want you to have a bad experience in our city.

For this reason, if you are going to stay in a tourist rental in Santiago, we ask you to previously require the landlord to provide an official certificate for this kind of rental service. In case the apartment does not comply with legal obligations, we kindly ask you not to use it, for your own good and for the good of our city.


Santiago é unha cidade de acollida que conta cun amplo abano de posibilidades de aloxamento para as persoas que nos visitan: hoteis, hostais, pensións, albergues para persoas que fan o Camiño de Santiago, cámpings incluso conta cunha oferta de alugueiro turístico que se pode atopar en plataformas de Internet.

Sen embargo, ademais de toda esta oferta, regrada, legal e de calidade, Santiago, como moitas outras cidades, sofre o crecemento desmedido dunha oferta ilegal de alugueiro turístico. Esta oferta ilegal prexudica tanto ás persoas visitantes que fan uso deste servizo coma á cidadanía de Santiago.
Por unha parte, as persoas visitantes que se aloxan nestes pisos turísticos ilegais non ten dereito algún de reclamación a respecto de calquera incidente que puidera ocorrer durante a súa estancia. ademais, o piso turístico ilegal non cumpre coas obrigas que si se requiren ao resto de aloxamentos regrados e legais.

Por outra parte, prexudícase á cidadanía compostelá xa que os pisos turísticos ilegais xeran especulación, economía somerxida e a súa actividade non reverte en positivo no marco das comunidades de veciños que os acollen, provocando malestar e queixas.

Encántanos que visites Santiago. Queremos abrir para ti as portas da nosa cidade, da nosa cultura e do noso patrimonio, como levamos facendo dende hai máis de mil anos para millóns de persoas. Precisamente porque nos encanta que nos visites, non queremos que vivas unha mala experiencia na nosa cidade.

Por esta razón pedímosche que se te vas a aloxar nun piso de alugueiro turístico en Santiago, esixas previamente á persoa arrendadora que acredite que se trata dun piso que ten permiso para ofrecer ese servizo de alugueiro de modo legal. No caso que non sexa un piso de alugueiro turístico legal, pedímosche non o empregues, polo teu propio ben e polo ben da nosa cidade.


Santiago es una ciudad de acogida que cuenta con un amplio abanico de posibilidades de alojamiento para las personas que nos visitan: hoteles, hostales, pensiones, albergues para personas que hacen el Camino de Santiago, campings… incluso cuenta con una oferta de alquiler turístico, que se puede encontrar en plataformas de Internet.

Sin embargo, además de toda esta oferta, reglada, legal y de calidad, Santiago, como muchas otras ciudades, sufre también el crecimiento desmedido de una oferta ilegal de alquiler turístico. Esta oferta ilegal perjudica tanto a las personas visitantes que hacen uso de este servicio como a la ciudadanía de Santiago.

Por una parte, las personas visitantes que se alojan en estos pisos turísticos ilegales no tienen ningún derecho de reclamación respecto a cualquier incidente que pueda suceder durante su estancia. Además, el piso turístico ilegal no cumple con las obligaciones que sí se requieren al resto de alojamientos reglados y legales.

Por otra parte, se perjudica a la ciudadanía compostelana ya que los pisos turísticos ilegales generan especulación, economía sumergida y su actividad no revierte en positivo en el marco de las comunidades de vecinos que los acogen, provocando malestar y quejas.

Nos encanta que visites Santiago. Queremos abrir para ti las puertas de nuestra ciudad, nuestra cultura y nuestro patrimonio, como llevamos haciendo desde hace más de mil años para millones de personas. Precisamente porque nos encanta que nos visites, no queremos que vivas una mala experiencia en nuestra ciudad.

Por esta razón te pedimos que, si vas a alojarte en un piso de alquiler turístico en Santiago, exijas previamente a la persona arrendadora que acredite que se trata de un piso que tiene permiso para ofrecer este servicio de alquiler de modo legal. En el caso de que no sea un piso de alquiler turístico legal, te pedimos que no lo uses, por tu propio bien y por el bien de nuestra ciudad.

Compartir: