Obrigados a partir do 15 de xaneiro de 2015 (*)


As seguintes persoas xurídicas provedoras de bens e servizos ao Concello de Santiago de Compostela:

  • Sociedades anónimas
  • Sociedades de responsabilidade limitada
  • Unións temporais de empresas

estarán obrigadas a partir da data que se indica ao uso da factura electrónica e á súa presentación a través do Punto Xeral de Entrada de Facturas Electrónicas da Administración Xeral do Estado (FACe), polo tanto a partir do 15 de xaneiro do 2015 o Concello procesará e tramitará as facturas presentadas a través da plataforma FACe.

Aviso: Será obrigatorio presentar todas as facturas en formato electrónico, con independencia do seu importe.


Accedendo ao enderezo: https://face.gob.es/, apartado "consulte o directorio de unidades", poderá identificar os distintos niveis da organización municipal a onde deben dirixir as facturas (Oficina contable, Órgano xestor e Unidade tramitadora). O enlace indicado proporciona a información necesaria para a remisión e consulta das facturas presentadas, así como temas de axuda para solución de incidencias.

(*) Art. 4 e disposición final 8ª da Lei 25/2013, do 27 de decembro, de impulso da factura electrónica e creación do rexistro contable de facturas no Sector Público.

Non obrigados


As persoas físicas e entidades non relacionadas no apartado anterior poderán de maneira voluntaria facturar electronicamente de acordo co procedemento descrito. No caso de que optasen por continuar presentando as súas facturas en papel, a partir do 15 de xaneiro do 2015 deberán indicar na parte superior dereita da factura o código da unidade tramitadora á que a dirixan. A dita mención substituirá o código de centro xestor (grupo de apuntamentos) que ata agora se vén empregando.

Oficina ContableÓrgano Xestor Unidade Tramitadora
GE0001959 INTERVENCIÓN MUNICIPAL
GE0001796 ALCALDÍA GE0001959 INTERVENCIÓN MUNICIPAL
GE0001959 INTERVENCIÓN MUNICIPAL
GE0001798 ÁREA DE CULTURA E PATRIMONIO GE0001959 INTERVENCIÓN MUNICIPAL
GE0001959 INTERVENCIÓN MUNICIPAL
GE0001799 ÁREA DE DESENVOLVEMENTO URBANO E SOSTIBLE GE0001959 INTERVENCIÓN MUNICIPAL
GE0001959 INTERVENCIÓN MUNICIPAL
GE0001801 ÁREA DE ECONOMÍA GE0001959 INTERVENCIÓN MUNICIPAL
GE0001959 INTERVENCIÓN MUNICIPAL
GE0001797 ÁREA DE FACENDA GE0001959 INTERVENCIÓN MUNICIPAL
GE0001959 INTERVENCIÓN MUNICIPAL
GE0001803 ÁREA DE RELACIÓNS VECIÑAIS GE0001959 INTERVENCIÓN MUNICIPAL
GE0001959 INTERVENCIÓN MUNICIPAL
GE0001802 ÁREA DE RÉXIME INTERIOR E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GE0001959 INTERVENCIÓN MUNICIPAL
GE0001959 INTERVENCIÓN MUNICIPAL
GE0001800 ÁREA DE SEGURIDADE E MOBILIDADE GE0001959 INTERVENCIÓN MUNICIPAL
GE0001959 INTERVENCIÓN MUNICIPAL
GE0001795 ÁREA DE SERVIZOS SOCIAIS GE0001959 INTERVENCIÓN MUNICIPAL
LA0004931 AUDITORIO DE GALICIA
LA0004931 AUDITORIO DE GALICIA LA0004931 AUDITORIO DE GALICIA

Compartir: