Servizo de organización da celebración da "Festa dos Maiores 2018"

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 11-5-2018, ADXUDICOU o contrato á "CASA TABOADA, S.C." por un importe de 19 € por comida (IVE aparte 10%: 1,90 €) ó se-la única oferta presentada e reunir os requisitos esixidos no prego administrativo.

O contrato formalizouse o 11-5-2018.

Número de ofertas presentadas: 1.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: ___

Número de expediente municipal

CON/9/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

Orzamento base de licitación (IVE excluído): O prezo máximo previsto para cada xantar ascenderá a 20,07 euros sen IVE.
As empresas licitadoras realizarán ofertas á baixa sobre este prezo unitario.

IVE: 2,08 euros. Tipo: 10% do orzamento base anterior.

O gasto máximo previsto para este contrato ascende á cantidade de 34.119 euros máis IVE (10%: 3.417 euros), que resulta de aplicar o prezo unitario previsto ó número máximo de xantares.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 30 DE ABRIL DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: