Servizo de redacción de proxecto básico e redacción de proxecto de seguridade e saúde, dirección obra da Reurbanización da Reurbanización da Rúa de Clara Campoamor

Convocatorias mesas de contratación

APERTURA SOBRE 2, criterios avaliables mediante fórmulas

DIA: xoves 19 de xullo de 2018
HORA: 8:30
LUGAR: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela

ATENCIÓN:

Por acordo de Xunta de Goberno do 01-06-2018 procédese á modificaicón do prego de cláusulas administrativas particulares aprobado por esta Xunta de Goberno Local con data 18 de maio pasado, aplicable á licitación do servizo de redacción de proxecto básico e redacción de proxecto de seguridade e saúde, dirección de obra da reurbanización da rúa Clara Campoamor, incorporando criterios de calidade avaliables mediante fórmula que permiten superar o ratio mínimo fixado para eles na vixente lei de contratos.

Esta modificación será obxecto de publicación, ampliando o prazo inicialmente previsto para a presentación de ofertas que pasará a ser de trinta días.

---------------------------------------------------------------

Servizo de redacción de proxecto básico e executivo e de redacción de proxecto de seguridade e saúde, dirección facultativa superior e media e coordinación de seguridade e saúde da Reurbanización da Rúa de Clara Campoamor. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020.

---------------------------------------

O CD ao que se fai referencia no prego administrativo, pax. 41, atópase en ficheiro comprimido no aparatado de documentos relacionados."Documentación proxecto Estación Intermodal"

---------------------------------------

Número de expediente municipal

CON/4/2018

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

Orzamento base de licitación (IVE excluído): 100.000 euros.

Cofinanciamento: Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible, 2014-2020.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 2 DE XULLO DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Publicado na Plataforma de Contratación do Estado o 24/05/2018
Publicada Modificación Prego administrativo na Plataforma de Contratación do Estado 01/06/2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: