Contrato baseado no acordo marco para a prestación do servizo de mediación de riscos e seguros pola Central de Contratación FEMP

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 11-05-2018, acordou Adxudicar o Contrato Baseado para a mediación dos riscos e seguros do Concello de Santiago de Compostela á adxudicataria do Lote 1 do procedemento de contratación nº 04/16 seguido pola Central de Contratación da FEMP, WILLIS IBERIA CORREDURÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. con suxeción ás condicións previstas no antecedente nº 9, así como ao disposto no Acordo Marco, no Prego de Cláusulas Administrativas Particulares e no Prego de Prescripcións Técnicas.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 24/05/2018

Número de expediente municipal

MEDIACION DE SEGUROS

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

14.937,74

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Publicada Plataforma de Contratación do Estado 24/05/2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: