Autorización de ocupación da vía pública na Alameda de Santiago de Compostela, para a colocación de postos durante as festas da Ascensión e do Apóstolo nos anos 2018 e 2019

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data ___, acordou a ADXUDICACIÓN PROVISIONAL das ___, á empresa ___ por un importe de ___ euros.

A empresa adxudicataria dispón dun prazo de 15 días hábiles a contar desde o día seguinte ó de publicación deste anuncio na páxina web para facer efectivo o importe correspondente á fianza definitiva (___ euros), taxas pola confirmación do contrato (___ euros) e timbres municipais (___ euros), así como a presentación dos documentos que acrediten fehacientemente que se atopa ó corrente nas súas obrigas tributarias e da seguridade social e que, asi mesmo, non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

Data de publicación da adxudicación provisional na web: ___

Número de expediente municipal

postos festas ascensión e apóstolo

Estado da contratación

Adxudicacion provisional

Tipo de licitación

A cantidade a abonar ao Concello será, como mínimo, de 99.627,80 euros/ano, realizándose as ofertas á alza.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 19 de abril de 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

BOP.- 4 de abril de 2018.

Información e documentación

Departamento de Cultura, Festas e Teatro Principal: Tlf: 981542347 tprincipal@santiagodecompostela.gal

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: