Xestión dos expedientes sancionadores por infraccións contra a normativa de tráfico vial urbano e calesquera outras infraccións nos ámbitos de seguridade, mobilidade, medio ambiente e servizos comunitarios do Concello de

Convocatorias mesas de contratación

APERTURA PÚBLICA SOBRE Nº 2

DÍA: 24-04-2018
HORA: 9:00
LUGAR: Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
--------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------
PREGOS ADMINISTRATIVO E TÉCNICO QUE SERVEN DE BASE PARA ESTA LICITACIÓN ATÓPANSE NO APARTADO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS.
CALQUERA DÚBIDA SOBRE OS MESMOS PODERÁ ACLARARSE A TRAVÉS DO CORREO ELECTRÓNICO contratación@santiagodecompostela.gal
---------------------------------------------------------------------------
Dudas formuladas:
"Con motivo de la realización de una oferta en la licitación, necesitamos conocer la siguiente información:
- Nº de denuncias interpuestas anualmente, tipología de las mismas (gravedad) e importe de las sanciones
- Importe recaudado anualmente en vía voluntaria y en vía ejecutiva"

Nº DENUNCIAS
--------------------------------------------------------------------------------
Nº DENUNCIAS ANO 2017..... 34.777
LEVES ...................... 18.413
GRAVES E MOI GRAVES...... 16.364

--------------------------
IMPORTES SANCIONS ANO 2017........4.287.000,10 €
IMPORTE RECAUDADO VOLUNTARIA ANO 2017 .... 1.769.640,05 €

Número de expediente municipal

CON/67/2017

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

A. Orzamento de licitación.

En canto ó orzamento de licitación, a cantidade estimativa sen incluir o IVE que deberá soportar a Administración, fixase en 559.146 euros/ano.

O IVE correspondente do 21% do orzamento base anterior, ascende a 117.420’66 euros/ano.

Este importe é estimativo e calculouse sobre a base das porcentaxes máximas de licitación indicadas no apartado B deste artigo, quedando fixada definitivamente en función da porcentaxe resultante da oferta do adxudicatario.

Tanto nas proposicións dos licitadores coma no prezo de adxudicación do contrato entenderanse sempre incluídos, a tódolos efectos, as cotas correspondentes ós tributos de toda índole que graven os diversos conceptos e, en especial, o imposto sobre o valor engadido (IVE).

B. Tipo de licitación e retribución dos traballos:

A retribución deste contrato estará en función dos resultados concretos que se obteñan polas xestións e servizos realizados pola empresa adxudicataria, tomándose como índice os ingresos recadados por ela no período de pago voluntario. Todas as referencias á recadación incluidas na presente cláusula enténdese feitas á recadación neta, entendendo por recadación neta o importe total da recadación alcanzada minorada polo importe das devolucións de ingresos realizadas polo Concello de Santiago que sexan consecuencia de defectos na práctica da xestión, tramitación ou notificacións realizadas.

Establécese como un tipo máximo de licitación, admitindo outras posturas inferiores, o seguinte:

35% do importe de tódolos cobros realizados en período voluntario de pago (minoradas polas devolucións sinaladas no parágrafo anterior).

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 9 DE ABRIL DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado DOUE 01/03/2018. Publicado: 06/03/2018.
BOP.- Publicado: 12/03/2018.
BOE.- Publicado: 02/04/2018.

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: