CONCERTACION DUNHA OPERACIÓN DE PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO PARA O FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS E TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR IMPORTE DE 3.600.000 € CON PREVIA APERTURA DE CRÉDITO

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data ___, acordou a ADXUDICACIÓN PROVISIONAL das ___, á empresa ___ por un importe de ___ euros.

A empresa adxudicataria dispón dun prazo de 15 días hábiles a contar desde o día seguinte ó de publicación deste anuncio na páxina web para facer efectivo o importe correspondente á fianza definitiva (___ euros), taxas pola confirmación do contrato (___ euros) e timbres municipais (___ euros), así como a presentación dos documentos que acrediten fehacientemente que se atopa ó corrente nas súas obrigas tributarias e da seguridade social e que, asi mesmo, non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

Data de publicación da adxudicación provisional na web: ___

Número de expediente municipal

TESOURERIA

Estado da contratación

Adxudicacion provisional

Data límite de presentación de propostas

Ata as 13:00 horas do día 19 DE XULLO DE 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Tesourería Central
Rúa Galeras, 5, 3º andar
15705 Santiago de Compostela
www.santiagodecompostela.gal
http://transparencia.santiagodecompostela.gal/informacion-economica-financieira/gl
Teléfono: 981542317

Documentos relacionados

Compartir: