Seguro para cobertura de riscos patrimoniais, persoais e de responsabilidade civil derivada do uso de vehículos de motor que integran o parque móbil do Concello de Santiago (PROCEDEMENTO NEGOCIADO)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 28-07-2017, acordou adxudicar o contrato de referencia a favor da empresa BILBAO COMPAÑÍA ANÓNIMA DE SEGUROS Y REASEGUROS (CIF: A48001648), por un importe de 27.400 euros/ano non suxeito a IVE, ó ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 2-08-2017

Número de expediente municipal

CON/5/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 22 DE XUÑO DE 2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Compartir: