Servizo de dinamización e mediación sociocultural da rede de centros cívicos do Concello de Santiago de Compostela

INTERPOSICIÓN RECURSO ESPECIAL DE CONTRATACIÓN
Con data 13/02/2018 recíbese do TACRC comunicación da admisión a trámtie do recurso especial de contratación contra o acordo de adxudicación do presente contrato.

NºRecurso TACRC: 136/2018
Recurrente: ARASTI BARCA M. A., S.L.

Teráse en conta polo tanto, os efectos suspensivos derivados da interposición do recurso, tal e como se prevé no artigo 45 do Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Público, aprobado por Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de novembro, xa que o obxecto do recurso neste caso é a adxudicación.

---------------------------------------------------------------------------

A solicitude dos traballadores e a título únicamente informativo, no apartado de Documentos Relacionados, achégase listado de persoal temporal que actualmente presta servizo neste contrato
---------------------------------------------------------------------------
URXENTE:
NO DÍA DE HOXE RECÍBESE COMUNICACIÓN DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO CENTRAL DE RECURSOS CONTRACTUAIS, DANDO CONTA DA RESOLUCIÓN DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONAIS NO RECURSO 468/2017 PRESENTADO POLA EMPRESA ARASTI BARCA M.A. SL, CONSISTENTE EN SUSPENDER O PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN.

NO SEU FUNDAMENTO TERCEIRO INDICA QUE CONFORME AO ESTABLECIDO NO ARTIGO 43.4 DO TRLCSP A SUSPENSIÓN DO PROCEDEMENTO NON AFECTARA AO PRAZO CONCEDIDO PARA A PRESENTACIÓN DE OFERTAS POLOS INTERESADOS

Achéase no apartado de DOCUMENTOS RELACIONADOS o contido da resolución

_________________________________________________
Debido a dificultade de lectura dos gráficos e cadros que figuran nos Anexos I e IV do prego ténico, no apartado de Documentos Relacionados se achegan estes anexos en formato pdf orixinal.
___________________________________________________
En data 03-05-2017 recíbese escrito da empresa ARASTI BARCA no que da traslado do listado de subrogación ACTUALIZADO dos traballadores da Rede de Centros Socioculturais, conforme ao laudo arbitral emitido en data 09-02-2017 no marco do AGA, Acordo Interprofesional Galego sobre Procedementos Extraxudiciais de Solución de Conflictos de Traballo.
Dito listado se achega en DOCUMENTOS RELACIONADOS, e deberá ser o que se terá en consideración a hora de realizar a oferta por parte dos posibles licitadores.

_________________________________________________
Procédese á inserción no apartado de DOCUMENTOS RELACIONADOS, á aclaración a diversas dúbidas formuladas aos pregos de esta licitación, así como a corrección de erros materiais en nos mesmos, que se deberán ter en conta a hora de presentación de ofertas.
Dito documento denomínase: ACLARACIÓN DE DÚBIDAS E CORRECIÓN DE ERROS.
_________________________________________________

Ahégase, achégase en ficheiro anexo en DOCUMENTOS RELACIONADOS a relación do identificador individual, titulación, e formación e experiencia do persoal do listado de subrogación que presta actividades de animación e monitoraxe,no que atinxe ao persoal que presta horas de actividades

E a título exclusivamente informativo achégase, tamén en DOCUMENTOS RELACIONADOS,unha folla de cálculo Cunha mostra das actividades programadas durante un trimestre
__________________________________________

Número de expediente municipal

CON/57/2016

Estado da contratación

Licitacion

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 2 de xuño de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

DOUE: enviado publicar 24-04-2017 Publicado 26-04-2017
BOP: enviado publicar 24-04-2017 Publicado 27-04-2017
BOE: enviado a publicar 15-05-2017 Publicado 23-05-2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal
Compartir: