Servizo de colaboración na tramitación dos expedientes sancionadores do departamento de servizos comunitarios e medio ambiente (PROCEDEMENTO NEGOCIADO)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 19-05-2017, acordou adxudicar o contrato de "Servizo de colaboración na tramitación dos expedientes sancionadores do departamento de servizos comunitarios e medio ambiente" a favor da empresa SERVICIOS DE COLABORACION INTEGRAL SLU (CIF: B96067400), que oferta xestionar o servizo a cambio dunha porcentaxe do 22% do importe de todos os cobros realizados en período voluntario de pago, ata un gasto máximo de 31.343,80 euros, (IVE aparte 21%: 6.582,20 euros euros), ao ser a súa proposta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 27-6-2017.

Número de ofertas presentadas: 2.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 26-05-2017

Número de expediente municipal

CON/62/2016

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

31.343,80 EUROS (SEN IVE)

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 29 de marzo de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

publicado no perfil o 20/03/2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: