Subscripción dunha póliza de seguro para cobertura dos riscos por responsabilidade civil-patrimonial do Concello de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 11/11/2016, adxudicou o contrato de referencia a prol da empresa SEGURCAIXA ADESLAS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS, por un importe de 62.483’71 euros/ano, exento de IVE, ó ser a súa a oferta máis vantaxosa das presentadas

O contrato formalizouse o 1-12-2016.

Número de ofertas presentadas: 2.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 16/11/2016

Número de expediente municipal

CON/16/2016

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

71.004,22 euros/ano. (exento de IVE).

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 12 de setembro de 2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Anuncio DOUE: 6-agosto-2016.
Anuncio BOP. 10-agosto-2016
Anuncio BOE. 03-setembro-2016

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: