SMARTIAGO

O proxecto Smartiago, finalista dos premios Procura + Awards na categoría de compra pública e innovación

06/10/2021 O proxecto Smartiago vén de ser seleccionado como finalista dos premios Procura + Awards, na categoría de "Compra pública e innovación do ano", xunto a Praga, a capital da República Checa, que presentou un proxecto BIM (Building Information Modeling), sobre a creación de innovación enerxética neta cero a través de adquisicións na construción.

Ámbolos dous proxectos superaron na semifinal ao presentado por Valladolid, dúas solucións sociais e sanitarias innovadoras para o envellecemento activo e a vida independente; e a outro presentado por Helsinki, relacionado co desenvolvemento dun camión eléctrico e silencioso para a recollida de lixo nocturna.

Os premios Procura + Awards están xestionados e coordinados por ICLEI - Gobernos Locais para a Sustentabilidade; unha rede global de máis de 2.500 gobernos locais e rexionais comprometidos co desenvolvemento urbano sostible, activa en máis de 125 países. Trátase dunha entidade que integra a autoridades públicas europeas e rexións que conectan, intercambian e actúan sobre adquisicións sostibles e innovadoras.

O pasado mes de setembro, Smartiago tamén foi seleccionado como un dos finalistas dos Premios Europeos de Adquisición da Innovación (EUIPA) 2021. Estes premios, outorgados polo programa Horizon Europe, co apoio do Consello Europeo de Innovación, recoñecen os casos máis destacados en toda Europa de promoción da adquisición de innovación por parte de compradores públicos e privados, destacando ademais a colaboración entre comprador (neste caso, o Concello de Santiago) e os provedores de innovación para levar as solucións innovadoras ao mercado.

Smartiago
O proxecto Smartiago nace froito da colaboración entre o Ministerio de Economía, Industria e Competitividade (agora, Ministerio de Ciencia e Innovación) para contribuír á mellora dos servizos públicos para a cidadanía impulsando o desenvolvemento de proxectos singulares de innovación tecnolóxica.

A consecución destes obxectivos realizarase a través do fomento da innovación empresarial, mediante a selección das actuación e proxectos relacionados coa resolución de retos de sustentabilidade e mellora da eficiencia en prestación de servizos públicos de recollida e tratamento de residuos, limpeza viaria, mobilidade e iluminación pública a nivel local. Así, o proxecto Smartiago artéllase en tres retos para tentar acadar estes obxectivos:
Reto 1: Mobilidade intelixente e sostible
Reto 2: Xestión sostible e intelixente de RSU
Reto 3: Iluminación ornamental intelixente para a conservación do patrimonio.

Outro dos fins de Smartiago é implicar nestes obxectivos a axentes do sistema de I+D+i local, rexional e nacional. Mostra de isto é a alta participación acadada ata o de agora nos diferentes fitos do proxecto. O proxecto permitirá situarse tecnoloxicamente nun campo novo a empresas con gran capacidade tecnolóxica, á Universidade e aos Centros de I+D+i do ecosistema local, todo acometendo novos retos en liña cos obxectivos FEDER 2014-2020.

O proxecto Smartiago pretende lograr, despois do desenvolvemento das tecnoloxías que se leven a cabo, un conxunto de solucións tecnolóxicas innovadoras no ámbito das cidades intelixentes, encamiñadas a converter a Santiago de Compostela na primeira iniciativa que busca eficiencia, máxima aplicabilidade e adaptación de I+D ás problemáticas das Cidades Patrimonio, de maneira que os resultados sexan altamente escalables, eficientes e replicables noutras cidades ou contornas nas que o patrimonio histórico sexa un atributo distintivo.

A contratación de innovación moderniza o sector público con solucións máis baratas e de maior calidade. Estas prácticas contribúen directamente á competitividade da UE, ao abrir unha ruta ao mercado para novos xogadores, especialmente as pemes. Tamén axudan ás empresas máis grandes a levar produtos innovadores ao mercado, estimulando o crecemento empresarial transfronteirizo e a creación de emprego. A contratación por innovación tamén serve para atender as necesidades máis acuciantes da sociedade.

Cofinanciamento FEDER
O proxecto Smartiago desenvólvese en virtude a un convenio de colaboración da Línea FID (Fomento de la Innovación desde la Demanda) entre o Ministerio de Ciencia e Innovación e o Concello de Santiago de Compostela e está financiado nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) no marco do Programa Operativo Plurirrexional de España 2014-2020. Tamén está cofinanciado pola Axencia Galega de Innovación (GAIN) nun 10%.

EL PROYECTO SMARTIAGO,FINALISTA DE LOS PREMIOS PROCURA + AWARDS, EN LA CATEGORÍA DE COMPRA PÚBLICA E INNOVACIÓN

El proyecto Smartiago acaba de ser seleccionado como finalista de los premios Procura + Awards, en la categoría de "Compra pública e innovación del año", junto a Praga, la capital de la República Checa, que presentó un proyecto BIM (Building Information Modeling), sobre la creación de innovación energética neta cero a través de adquisiciones en la construcción.

Ambos proyectos superaron en la semifinal al presentado por Valladolid, dos soluciones sociales y sanitarias innovadoras para el envejecimiento activo y la vida independiente; y a otro presentado por Helsinki, relacionado con el desarrollo de un camión eléctrico y silencioso para la recogida de basura nocturna.

Los premios Procura + Awards están gestionados y coordinados por ICLEI - Gobiernos Locales para la Sostenibilidad; una red global de más de 2.500 gobiernos locales y regionales comprometidos con el desarrollo urbano sostenible, activa en más de 125 países. Se trata de una entidad que integra a autoridades públicas europeas y regiones que conectan, intercambian y actúan sobre adquisiciones sostenibles e innovadoras.

El pasado mes de septiembre, Smartiago también fue seleccionado cómo uno de los finalistas de los Premios Europeos de Adquisición de la Innovación (EUIPA) 2021. Estos premios, otorgados por el programa Horizon Europe, con el apoyo del Consejo Europeo de Innovación, reconocen los casos más destacados en toda Europa de promoción de la adquisición de innovación por parte de compradores públicos y privados, destacando además la colaboración entre comprador (en este caso, el Ayuntamiento de Santiago) y los proveedores de innovación para llevar las soluciones innovadoras al mercado.

Smartiago
El proyecto Smartiago nace a raíz de la colaboración entre el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad (ahora, Ministerio de Ciencia e Innovación) para contribuir a la mejora de los servicios públicos para la ciudadanía impulsando el desarrollo de proyectos singulares de innovación tecnológica.

La consecución de estos objetivos se realizará a través del fomento de la innovación empresarial, mediante la selección de las actuación y proyectos relacionados con la resolución de retos de sostenibilidad y mejora de la eficiencia en prestación de servicios públicos de recogida y tratamiento de residuos, limpieza viaria, movilidad e iluminación pública a nivel local. Así, el proyecto Smartiago se articula en tres retos para intentar conseguir estos objetivos:
Reto 1: Movilidad inteligente y sostenible
Reto 2: Gestión sostenible e inteligente de RSU
Reto 3: Iluminación ornamental inteligente para la conservación del patrimonio.

Otro de los fines de Smartiago es implicar en estos objetivos a agentes del sistema de I+D+i local, regional y nacional. Muestra de esto es la alta participación conseguida hasta ahora en los diferentes ejes del proyecto. Un proyecto que permitirá situarse tecnológicamente en un campo nuevo a empresas con gran capacidad tecnológica, a la Universidad y a los Centros de I+D+i del ecosistema local, todo acometiendo nuevos retos on line con los objetivos FEDER 2014-2020.

El proyecto Smartiago pretende lograr, después del desarrollo de las tecnologías que se lleven a cabo, un conjunto de soluciones tecnológicas innovadoras en el ámbito de las ciudades inteligentes, encaminadas a convertir a Santiago de Compostela en la primera iniciativa que busca eficiencia, máxima aplicabilidad y adaptación de I+D a las problemáticas de las Ciudades Patrimonio, de manera que los resultados sean altamente escalables, eficientes y replicables en otras ciudades o entornos en las que el patrimonio histórico sea un atributo distintivo.

La contratación de innovación moderniza el sector público con soluciones más baratas y de mayor calidad. Estas prácticas contribuyen directamente a la competitividad de la UE, al abrir una ruta al mercado para nuevos jugadores, especialmente las pymes. También ayudan a las empresas más grandes a llevar productos innovadores al mercado, estimulando el crecimiento empresarial transfronterizo y la creación de empleo. La contratación por innovación también sirve para atender las necesidades más acuciantes de la sociedad.

Cofinanciamento FEDER
El proyecto Smartiago se desarrolla en virtud a un convenio de colaboración de la Línea FID (Fomento de lana Innovación desde la Demanda) entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Ayuntamiento de Santiago de Compostela y está financiado en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020. También está cofinanciado por la Agencia Gallega de Innovación (GAIN) en un 10%.

Direcciones relacionadasCompartir: