Letrado/a

Tipo Oferta emprego público
Convocatoria Comisión de servizo
Prazo de presentación das solicitudes Do 5/12/2019 ao 13/12/2019
Lugar de presentación das solicitudes Rexistro do Concello de Santiago de Compostela
Máis información Código do posto: 1450F2 1 24
Grupo: A1 Nivel 24
Especial dedicación
Titulación requirida: Licenciado/a en dereito ou equivalente
Administración: Funcionarios/as
Centro de destino: Asesoría Xurídica
Adscrición: Ap. corpo de Letrados. Administracións Públicas (Local, Autonómica, Estatal)
Órgano: Alcaldía
Compartir: