Director/a da asesoría xurídica do Concello de Santitago de Compostela (Procedemento rematado)

Tipo Oferta emprego público
Convocatoria Resolución da Concelleira-delegada de economía, facenda, contratación, persoal e modernización da administración local do 22 de xullo de 2019
Plazo de presentación de las solicitudes As solicitudes dirixiranse á Alcaldía dentro do prazo dos dez días naturais seguintes ao da publicación da convocatoria
no Diario Oficial de Galicia.
Notas para el ciudadano Xunto coas solicitudes, os/as aspirantes achegarán o seu curriculum vitae, no que constarán os méritos alegados e
xustificados documentalmente que os/as interesados/as desexen se teñan en conta
Enlaces
Compartir: