Proxecto básico e de execución de "Itinerario peonil seguro para a interconexión de centros de CEIP das Fontiñas"

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 14/12/2018, acordou Adxudicar o contrato de referencia a favor da empresa CYS HISPANIA SL (CIF: B74282781), por un importe de 87.568,68 euros (IVE aparte 21%: 18.389,42 euros), ó ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas

O contrato formalizarase en documento administrativo dentro do prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ó da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 17/12/2018

Número de expediente municipal

CON/63/2018

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

103.269,33 EUROS

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 29 DE NOVEMBRO DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

PUBLICACIÓN PLATAFORMA CONTRATACIÓN: 9/11/2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: