Servizo de execución de diversas operacións de conservación, mantemento e reparación de pavimentos nos viarios municipais do termo municipal excluído o ámbito do recinto intramuros da cidade histórica

Pregunta.-
NOS MEDIOS MATERIAIS FALA DA SEGUINTE PUNTUACION PERO XENERA DUDAS EN COMO SE DISTRIBUE A PUNTUACIÓN NO LOTE II, PORQUE FAI REFERENCIA A QUE SE TERA ESPECIALMENTE EN CONTA A EXPERIENCIA ACREDITADA EN TRABALLOS SOBRE PAVIMENTOS HISTÓRICOS.COMO SE DISTRIBUIRÍAN OS PUNTOS NESTE CASO?

1. Responsable de Conservación e Mantemento (ata 6,5 puntos) .
Titulación universitaria acorde co obxecto do contrato: Grado medio ou equivalente: 1 punto. Grado superior ou equivalente: 2 puntos.
Formación xefe COEX: 3 puntos.
Experiencia superior a 4 anos en contratos da mesma natureza: 1,5 puntos.

No caso do Lote 2 terase especialmente en conta a experiencia acreditada en traballos sobre pavimentos históricos o tradicionais.

Resposta:
Nos contratos de conservación de pavimentos dos últimos anos do Concello de Santiago de Compostela, vense aplicando unha interpretación ampla e non restritiva dos criterios referentes aos medios persoais co fin de facilitar a presentación de múltiples licitadores e facilitar e fomentar a concorrencia de acordo cos principios da Unión Europea e da normativa de contratos do sector público.

No caso concreto da consulta suscitada para o Lote II no relativo a "experiencia acreditada en traballos sobre pavimentos históricos o tradicionais" a resposta para cada apartado é a seguinte:
• Titulación universitaria acorde co obxecto do contrato
Dada a variedade actual das titulacións universitarias vense aceptando todas aquelas que habiliten para o exercicio profesional do obxecto do contrato (conservación, rehabilitación, obra nova, etc.) ou das tipoloxías de traballos de construción previstos entre eles os pavimentos históricos e tradicionais.
• Formación xefe COEX
Esta acreditación profesional é independente da tipoloxía de pavimentos e está vinculada a estándar formativo establecido polas Administracións públicas titulares de estradas para os seus contratos de "COnservación e EXplotación".
Non é un criterio excluinte e valora dispoñer dunha formación complementaria específica para obxecto do contrato licitado.
• Experiencia en contratos da mesma natureza
Considéranse traballos da mesma natureza do Responsable de Conservación e Mantemento aqueles nos que figure a persoa proposta como responsable da súa xestión ou da súa execución e cuxo obxecto fora a realización de tarefas construtivas similares as previstas no contrato licitado e que xeralmente implican a organización de recursos, subministros, cuadrillas de persoal de oficios, etc. Non se consideran como tales os traballos de deseño (p. ex. redacción de proxectos) ou os de supervisión de terceiros (p. ex. dirección facultativa ou control de calidade).
Por exemplo en este caso, para o Lote II, é valorable os contratos que o Consorcio de Santiago ven realizando para o servizo de mantemento e reparación dos pavimentos do recinto intramuros da cidade histórica de Santiago de Compostela.
Nos contratos que se aceptaron en licitacións anteriores similares, non se tivo en conta a natureza administrativa ou xurídica dos mesmos: de obra, de servizos (como é o caso), subcontratacións, mercantís, etc. A experiencia profesional que se valora da persoa proposta como Responsable de Conservación e Mantemento e válida con independencia da natureza xurídica do contrato realizado.

Sirva como exemplo ilustrativo o contrato CON/33/2018 recentemente licitado, no que no informe de valoración de criterios, no apartado correspondente á experiencia do persoal proposto en contratos da mesma natureza sinalouse o seguinte:
"A vista do previsto no PCAP e da documentación presentada polos licitadores, considéranse como contratos da mesma natureza os seguintes tipos:
• Contratos cuxa finalidade sexa a conservación, explotación, mantemento, etc. de viarios (contratos COEX).
• Contratos destinados fundamentalmente a realización de actuacións similares as previstas na presente licitación (pavimentos de estradas, pavimentos urbanos, etc.)."
(http://santiagodecompostela.gal/e_santiago/contratacion.php?id=1452&lg=gal)

En todo caso, é responsabilidade do licitador aportar toda a información que considere necesaria tanto na titulación universitaria como nos contratos que sinale como valorables que permita á mesa de contratación estimar como validables aos efectos da súa puntuación.

PREGUNTA:
1.- Justificación de la disponibilidad de medios materiales. ¿Qué documentos concretos se han de presentar para justificar la disponibilidad de la maquinaria propuesta?

2.- Justificación de la disponibilidad de medios humanos. ¿Qué documentos concretos se han de aportar para justificar la disponibilidad y cualificación del personal?

3.- Titulaciones de Jefe COEX, encargado, maestro cantero y responsable de SyS. ¿La justificación de la experiencia se acredita con el Curriculum Vitae o es preciso aportar medios de prueba adicionales, además de las titulaciones?

4.- Figura del "Técnico en Prevención de Riesgos Laborales y Responsable de Seguridad y Salud". ¿Esta persona ha de reunir la formación COEX y simultáneamente estar en posesión del título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales para cumplir el perfil requerido?

RESPOSTA:

1.- ¿Qué documentos concretos se han de presentar para justificar la disponibilidad de la maquinaria propuesta?

Los que el licitador considere oportunos para justificar el tipo de disponibilidad, cuantía, tipología, etc. de la maquinaria que según su oferta va a asignar al cumplimiento del contrato y que serán valorados conforme al criterio de adjudicación a.1.1) del anexo 0 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Para la comprobación de la veracidad de la documentación presentada se estará a lo dispuesto en la cláusula 13.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2.a.- ¿Qué documentos concretos se han de aportar para justificar la disponibilidad del personal?

Los que el licitador considere oportunos para justificar la adscripción nominal, el grado de dedicación, la cualificación profesional, la experiencia y la acreditación del personal puesto a disposición del contrato y que serán valorados conforme al criterio de adjudicación a.2) del anexo 0 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Para la comprobación de la veracidad de la documentación presentada se estará a lo dispuesto en la cláusula 13.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

2.b.- ¿Qué documentos concretos se han de aportar para justificar la cualificación del personal?

Documentos acreditativos oficiales fidedignos que justifiquen los requisitos mínimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para el equipo humano asignado para el cumplimiento del contrato.

En el caso de no presentar dichos documentos acreditativos, se valorará con 0 puntos el criterio de adjudicación a.2) del anexo 0 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Para la comprobación de la veracidad de la documentación presentada se estará a lo dispuesto en la cláusula 13.5 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

3.- ¿La justificación de la experiencia se acredita con el Curriculum Vitae o es preciso aportar medios de prueba adicionales, además de las titulaciones?

La experiencia y las titulaciones son elementos de valoración o de comprobación distintos, por lo que la formulación efectuada de la pregunta no permite su adecuada contestación.

Solo se valora la experiencia en los criterios de adjudicación del Responsable de Conservación y Mantenimiento (criterio a.2.1) y del Encargado general de obras (a.2.2).

4.- ¿Esta persona ha de reunir la formación COEX y simultáneamente estar en posesión del título de Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales para cumplir el perfil requerido?

Requisitos mínimos obligatorios del Responsable de seguridad y salud del contrato: Técnico en prevención de riesgos laborales (cláusula 2.1 del anejo nº 3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares).

Verificado el cumplimiento de los requisitos mínimos obligatorios del Responsable de seguridad y salud del contrato propuesto, se procede, en caso favorable, a valorar los requisitos no obligatorios establecidos en el criterio de adjudicación a.2.3) del anexo 0 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (técnico COEX o jefe COEX).

El adjudicatario está obligado a cumplir lo dispuesto en los Pliegos de licitación del contrato y en la documentación que presentó en su oferta, con independencia de los criterios de valoración establecidos.

Número de expediente municipal

CON/18/2018

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

Lote 1. 454.545,45
Lote 2.- 247.933,88
Lote 3.- 123.966,93

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 1 de outubro de 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Perfil do contratante: 28 de agosto de 2018.
Enviado o DOUE.- 28 de agosto de 2018. Anuncio: 30-agosto-2018
Plataforma de contratación do Estado: 28 de agosto de 2018

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: