Reurbanización das rúas Patio de Madres e Castrón Douro - FASE I. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible, 2014-2020.

_____________________________________________

A Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela, na sesión que tivo lugar o día 16 de marzo de 2016, adoptou o acordo de:

"Modificar a cláusula 5 do prego de cláusulas administrativas particulares de aplicación á licitación das obras de reurbanización das rúas Patio de Madres e Castrón Douro - FASE I. Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible, 2014-2020 que pasará a reflectir a esixencia da seguinte clasificación: Grupo G subgrupo 6 categoría 4.

Así mesmo, modificar tamén a cláusula 4.2 do devandito prego da que se eliminará a esixencia de acreditar obras da mesma natureza "como requisito mínimo de solvencia con carácter excluínte".

A esta subsanación daráselle publicidade no BOP e no perfil de contratante, ampliando o prazo para a presentación de ofertas."

Número de expediente municipal

CON/66/2017

Estado da contratación

Licitacion

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 9 DE ABRIL DE 2018 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado BOP 01/03/2018 Publicado BOP 07/03/2018.
Nova publicación prego corrixido no BOP: 22/03/2018.

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Documentos relacionados

Direccións relacionadas

Compartir: