Anuncio da área de Espazos cidadáns, Dereito á vivenda, Mobilidade e Relacións Veciñais

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data ___, acordou a ADXUDICACIÓN PROVISIONAL das ___, á empresa ___ por un importe de ___ euros.

A empresa adxudicataria dispón dun prazo de 15 días hábiles a contar desde o día seguinte ó de publicación deste anuncio na páxina web para facer efectivo o importe correspondente á fianza definitiva (___ euros), taxas pola confirmación do contrato (___ euros) e timbres municipais (___ euros), así como a presentación dos documentos que acrediten fehacientemente que se atopa ó corrente nas súas obrigas tributarias e da seguridade social e que, asi mesmo, non ten débedas pendentes co Concello de Santiago de Compostela.

Data de publicación da adxudicación provisional na web: ___

Número de expediente municipal

---

Estado da contratación

Adxudicacion provisional

Data límite de presentación de propostas

Prazo de presentación UN MES dende a publicación na web.

Datos da publicación

Publicado na web: 31-xaneiro-2018

Información e documentación

Concellaría de Espazos Cidadáns, Dereito á Vivenda e Mobilidade
Dirección de Area de Desenvolvemento Urbano e Sostible
xmu@santiagodecompostela.gal
Pazo de Raxoi s/n
Teléfono 981542439
Compartir: