Subministro para a mellora das instalacións de alumeado público nos accesos á cidade de Santiago de Compostela (FASE II). Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020

PREGUNTAS E RESPOSTAS SOBRE ACLARACIÓNS DOS PREGOS
1. Cuál es la potencia requerida para el proyector led tipo Thorn 272W o 308W ya que en las PPT, en el cuadro de precios no especifica si es una potencia o la otra. Por favor aclarar.
La potencia correcta es 272 W
2. Entendemos que la Telegestión es sólo para los cuadros nuevos que se instalarán.
No, aparte de la telegestión de los nuevos cuadros que están en su partida correspondiente existe una partida de Instalación de telegestión en cuadro existente
3. El resumen de presupuesto indicado en las PPT incluyen los gastos generales y el beneficio industrial?
Evidentemente, dado que parece el precio de Ejecución Material y el precio de Ejecución por Contrata
******************************
Proxecto acollido á línea de axudas para a renovación das instalacións de alumeado exterior municipal, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) e xestionada polo IDAE con cargo ó Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética, co obxectivo de conseguir unha economía máis limpa e sostible. "Unha maneira de facer Europa".
*******************************

Número de expediente municipal

CON/44/2017

Estado da contratación

Licitacion

Tipo de licitación

315.274,61 €.
Aplicación orzamentaria 060 16500 61900.
O proxecto financiarase co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020, e xestionada polo IDEA con cargo ó Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética, co obxectivo de conseguir unha economía máis limpa e sostible. "Unha maneira de facer Europa".

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 7-novembro-2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado ó DOUE.: 29/setembro/2017. Publicado DOUE: 4/10/2017
Publicado no BOP. 09/10/2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direccións relacionadas

Compartir: