Subministro para a mellora das instalacións de alumeado público nos accesos á cidade de Santiago de Compostela (FASE IV). Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 24-11-2017, adxudicou o contrato de "Subministro para a mellora das instalacións de alumeado público nos accesos á cidade de Santiago de Compostela (FASE IV), Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020", a prol da empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA (CIF: A46146387), que oferta unha porcentaxe de baixa do 14,81 % a aplicar sobre o cadro de prezos unitarios incorporado ao prego técnico ata un importe máximo de 243.457,86 euros (IVE aparte 21%: 51.126,15 euros), ao ser a súa proposta a máis vantaxosa das presentadas

O contrato formalizouse en documento administrativo o 9-3-2018.

Número de ofertas presentadas: 11.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web:24-11-2017

Número de expediente municipal

CON/46/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

243.457,86 €.
Aplicación orzamentaria 060 16500 61900.
O proxecto financiarase co Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo de Crecemento Sostible 2014-2020, e xestionada polo IDEA con cargo ó Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética, co obxectivo de conseguir unha economía máis limpa e sostible. "Unha maneira de facer Europa".

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 7-novembro-2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado ó DOUE.- 28-09-2017. Publicado 4/10/2017
Anuncio BOP.- 09/10/2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: