Servizo de redacción das bases técnicas para a definición do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos e mantenemento das illas soterradas do Concello de Santiago de Compostela (PROCEDEMENTO NEGOCIADO)

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 9-06-2017, acordou adxudicar o contrato de "Servizo de redacción das bases técnicas para a definición do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos e mantenemento das illas soterradas do Concello de Santiago de Compostela", a favor da empresa TERRAVANZA, GABINETE DE ESTUDIOS TERRITORIALES AVANZADOS SL (CIF: B70473202), por un importe de 37.395 euros, (IVE aparte 21%: 7.852,95 euros), ao ser a súa oferta a máis vantaxosa das presentadas.

O contrato formalizouse o 27-6-2017.

Número de ofertas presentadas: 5.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 13/06/2017

Número de expediente municipal

CON/58/2016

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

59.999,30

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 28 de abril de 2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org
Compartir: