Servizo de operación e mantemento da infraestructura de servidores do Concello de Santiago de Compostela.

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 21 de xullo, acordou a Adxudicar o contrato de referencia a favor da empresa UNITRONICS COMUNICACION SA (CIF: A81356313), por un importe de 61.954,17 euros/ano (IVE aparte 21%: 13.010,38 euros), ó ser a súa a oferta a máis vantaxosa das presentadas

O contrato formalizarase en documento administrativo una vez transcorridos 15 días hábiles a contar desde o envío da notificación da adxudicación definitiva.

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 1/08/2017

Número de expediente municipal

CON/3/2017

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

93.990,62 €/ano.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 18-abril-2017 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

Enviado ó DOUE: 10-marzo-2017.Publicado 15-maroz-2017.
Publicado BOE 19 abril 2017
Publicado BOP 17 marzo 2017

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.gal
Compartir: