Concesión administrativa do uso privativo e normal do dominio público dos locais na nave 5 da Praza de Abastos de Santiago de Compostela

A Xunta de Goberno Local na súa sesión de data 14 de outubro de 2016, adxudicou a concesión do uso privativo dos postos da Praza de Abastos que se relación a continuación ós seguintes licitadores:

LOCAL Nº 8: ANTONIO SAAVEDRA CARREGAL.- prezo ofertado: 18.037 € (XGL, 9/12/2016).
LOCAL Nº 7: GALICIA VIRTUAL SL.- prezo ofertado: 24.001 €.
LOCAL Nº 6: POUSADAS DE COMPOSTELA SL.- prezo ofertado: 21.001 €.

O contrato do local Nº 8 formalizouse o 10-1-2017.

Número de ofertas presentadas ó local Nº 8: 2

Data de publicación da adxudicación definitiva na web: 20/outubro/2016 e 21/12/2016.

Número de expediente municipal

CON/2/2016

Estado da contratación

Adxudicacion definitiva

Tipo de licitación

A cantidade que o concesionario deberá pagar ao Concello será, como mínimo, a que se indica neste artigo, realizándose as ofertas á alza e rexeitando as proposicións que se presenten nas que se ofreza un canon inferior ao respectivo tipo de licitación.

• Locais nº 2,3,10,11: 12.024 euros/local
• Locais nº 5,6,7,8: 18.036 euros/local
• Locais nº 4 e 9: 24.048 euros/local

O canon que cada un dos adxudicatarios teña que satisfacer ao Concello pola concesión do local será o que ofertara e será pagadeiro por unha sola vez no momento de formalización do contrato.

Data límite de presentación de propostas

Ata as 14:00 horas do día 24 de maio de 2016 no Rexistro Xeral do Concello de Santiago de Compostela.
R/ Presidente Salvador Allende, 4
15705 Santiago de Compostela
TEL: 981 543 122 - Fax: 981 543 133

Datos da publicación

BOP.- 09-maio-2016

Información e documentación

Sección municipal de Contratación
Rúa Salvador Allende, 6-8
15705 Santiago de Compostela
TEL : 981 543 033 - FAX : 981 542 304
Correo electrónico: contratacion@santiagodecompostela.org

Direccións relacionadas

Compartir: