Concellería de Igualdade

Corrección de erros das Bases e convocatoria de subvencións para o fomento de actividades a prol da igualdade

Publícanse corrección de erro ás Bases e Convocatoria de Subvencións para o fomento de actividades a prol da igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e de prevención e loita contra a violencia de xénero para o ano 2017, publicadas no BOP da Coruña do 27 de xuño de 2017 (núm. 120).

Onde di:
14. XUSTIFICACIÓN E PAGO DA SUBVENCIÓN. "O prazo para a xustificación da subvención terminará o 30 de
octubre de 2017".
Debe dicir:
14. XUSTIFICACIÓN E PAGO DA SUBVENCIÓN. "O prazo para a xustificación da subvención terminará o 30 de
novembro de 2017".

Educación

Publicación da Listaxe definitiva de admitidos na Escola Municipal de Música de Santiago e anuncios relativos á matrícula

Finalizado o periodo de reclamacións ás listas provisonais de admitidos, procede a publicación da Listaxe definitiva de admitidos na Escola Municipal de Música de Santiago para o vindeiro curso 2017/18 e o proceso de matrícula, de acordo cos prazos e o procedemento aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión que tivo lugar o 17 de marzo de 2017.

Os solicitantes que o desexen poderán realizar as consultas que consideren a partir de hoxe no Departamento de Educación e Cidadanía, teléfonos 981 554 400/401 ou na Escola Municipal de Música, teléfonos 981 528 701 (Rúa Proxecto Vagalume, 2.)

Período de matrícula (do 14 ao 30 de xuño de 2017)

A matrícula formalizarase na Secretaría da EMM do 14 ao 30 de xuño de 2017. De non formalizarse a matrícula no período correspondente decaerá o dereito á praza obtida (aínda constando o alumno/a na relación definitiva de admitidos) e terase por desistido da solicitude, arquivándose o expediente e non figurando nas listas de agarda.

EDUCACIÓN

Concerto do Día das Letras Galegas

O día 20 de maio ás 12:30 h, na Praza das Praterias, terá lugar o Concerto do Día das Letras Galegas que tradicionalmente organiza a Escola Municipal de Música.

Direccións relacionadas

URBANISMO

Notificación Decreto de concesión prazo alegacións. DIS/419/2013

Notificación Decreto de concesión prazo de alegacións a Dª María Ferreiro Iglesias e remisión copia dos escritos presentados ao Negociado de Licenzas de Obras. Expediente DIS/419/2013.

Direccións relacionadas


Compartir: