TRÁFICO

Publicacións no BOE relativas a notificacións de denuncias e resolucións de recursos e sancións

Publicacións no BOE do 14 de marzo de 2018 relativas notificacións de denuncias e resolucións de recursos e sancións

TRÁFICO

Tarxetas de municipio

Relación de tarxetas de residentes por razón de municipio que se dan de baixa por impago da taxa anual correspondente, prevista no artigo 4 da Ordenanza Fiscal 3.17, previa comprobación de oficio por parte do Concello.

Documentos relacionados

EDUCACIÓN

Escolas infantís municipais

A Xunta de Goberno aprobou os prazos de admisión e matrícula nas escolas infantís municipais de Conxo, Fontiñas e Meixonfrío-Salgueiriños, para o próximo curso 2018-2019.

Prazos de inscrición:
- Solicitudes de reverva de prazas e traslados: do 1 de marzo ao 12 de marzo 2018
- Solicitudes de novo ingreso: do 16 de marzo ao 16 de abril de 2018

TESOURERÍA. SECCIÓN DE XESTIÓN

Anuncio de exposición pública e do inicio do período voluntario de cobranza do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do período impositivo 2018

Configurado pola Tesourería o padrón do imposto sobre vehículos de tracción mecánica do período impositivo 2018, ao abeiro do artigo 20 da Ordenanza 0.00 xeral de xestión, recadación e inspección dos tributos e doutros ingresos de dereito público (OXRI), o citado padrón estará a disposición do público na Oficina de Atención ao Contribuínte sita na Rúa Presidente Salvador Allende núm. 4-baixo, en horario de 9 a 14 horas, de luns a venres, para que os interesados poidan examinalo.

O período voluntario de pagamento deste tributo será o comprendido entre o 5 de marzo e o 7 de maio de 2018.

Documentos relacionados

SERVIZOS ECONÓMICOS. OFICINA ORZAMENTARIA

Aprobación definitiva do orzamento xeral e do cadro de persoal para o exercicio 2018 do Concello de Santiago de Compostela

Publicación da aprobación definitiva do orzamento xeral e do cadro de persoal para o exercicio 2018 do Concello de Santiago de Compostela.

Direccións relacionadas

SERVIZOS COMUNITARIOS

Permiso Municipal de Condutor

Publícase a listaxe de persoas que resultaron aptas e non aptas na proba previa a obtención do Permiso Municipal de Condutor.

Direccións relacionadas

VIVENDA E REHABILITACIÓN

Programa LIMIAR

A Xunta de Goberno da cidade de Santiago de Compostela, na sesión que tivo lugar o día 22 de decembro de 2017, aprobaou as bases reguladoras da creación da listaxe municipal de propietarios de edificios residenciais implicados en actuacións para a súa rehabilitación do Concello de Santiago de Compostela.

Poderán solicitar a súa inclusión na LIMIAR as comunidades de propietarios e persoas privadas, tanto de natureza física como xurídica, propietarias de edificios que cumpran os requisitos establecidos nas bases da convocatoria.

O prazo de inscrición comezará a partir do día seguinte á publicación das bases no BOP, e permanecerá aberto ata que o Concello resolva o seu peche.

CULTURA

Convocatoria de residencias de creación artística e estadías técnicas para proxectos de artes escénicas. Curso 2017-2018

O Concello de Santiago de Compostela abre a segunda convocatoria de residencias de creación ou estadías técnicas para proxectos de artes escénicas na Sala Agustín Magán (situada no Centro Sociocultural de Santa Marta). As residencias serán de creación e investigación artística contando con apoio loxístico e técnico pero en ningún caso conlevarán dotación económica ningunha.

Direccións relacionadas

CONCELLARÍA DE EMPREGO

Convocatoria do programa Plan Xuvenil de Integración Profesional "Mocidade con Emprego".

Destinatarios/as: Mozos/as maiores de 16 anos e menores de 30 ,desempregados/as, non integrados/as nos sistemas de educación ou formación e estar rexistrados/as no ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

Obxecto: Mellorar a empregabilidade da mocidade a través da realización de 19 itinerarios personalizados de integración profesional que combinan formación, prácticas profesionais non laborais e asesoramento na busca activa de emprego

Prazo: Do 17 de outubro ate que se cubran as 323 prazas.

Lugar de inscrición: On-line, na seguinte web: www.ponteenmarcha.gal

O resto de publicacións e anuncios relativos ao procedemento de selección do programa, realizaranse na web da Axencia Local de Colocación. www.axencialocaldecolocacion.org

O Programa Plan Xuvenil de Integración profesional "Mocidade con Emprego" Santiago 2017-2020 está cofinanciado polo Fondo Social Europeo a través da Iniciativa de Empleo Juvenil e a Garantía Xuvenil.

Documentos relacionados

Direccións relacionadas


Compartir: